facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Park Przemysłowo - Technologiczny
Technologia
Inkubator Technologiczny
Strefa Przemysłowa - Hala Produkcyjna

TSSE EURO-PARK Wisłosan

Na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN może być prowadzona działalność gospodarcza na podstawie zezwolenia, jak i bez zezwolenia do korzystania z pomocy publicznej.

 

Możliwości inwestowania na terenie TPP-T w ramach działania Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.07 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej cały teren Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego objęty jest działalnością Tarnobrzeskiej Specjalną Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Inwestorzy którzy zechcą prowadzić swoją działalność na terenie TPP-T mogą skorzystać z przywilejów płynących z tego faktu. Więcej aktualnych informacji dotyczących możliwości inwestowania w TSSE można uzyskać na stronie www.tsse.pl.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. sprawuje zarząd nad Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, którego sposób określa Regulamin Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zatwierdzony przez Ministra Gospodarki dn. 15.06.2011r.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.07 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Regulamin Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zatwierdzony przez Ministra Gospodarki dn. 15.06.2011r.

Na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN może być prowadzona działalność gospodarcza na podstawie zezwolenia uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej, jak i bez zezwolenia. W przypadku prowadzenia działalności bez zezwolenia o udostępnieniu i sposobie zagospodarowania nieruchomości decydować będzie właściciel nieruchomości tj Gmina Tarnobrzeg. W przypadku prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia sposób zagospodarowania nieruchomości określać będą oferenci wyłonieni w trybie przetargu lub rokowań, których celem będzie ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczynią się do realizacji planu rozwoju strefy określonego rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

zbrojone tereny są udostępnione przez Gminę przedsiębiorstwom chcącym lub prowadzącym działalność z zakresu innowacyjnej produkcji i nowoczesnych usług, zgodnie z regulaminem funkcjonowania TPPT.

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie na rozpoczęcie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej Agencja Rozwoju Przemysłu (zarządzający strefą) przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Postępowanie prowadzone jest na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań (w przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o udzielenie zezwolenia) lub publicznego zaproszenia do przetargu (w przypadku gdy przedmiotem postępowania jest udzielenie zezwolenia i nabycie praw do nieruchomości). Zasady, warunki oraz sposób przeprowadzenia przetargów i rokowań określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargu i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz.U. Nr 254. poz, 2549 z późn.zm.). W prowadzonych postępowaniach Agencja odpłatnie udostępniana specyfikację istotnych warunków przetargów lub rokowań.

Do składu komisji przeprowadzającej przetarg powoływany jest m.in. przedstawiciel właściciela nieruchomości, który poprzez udział w pracach komisji dysponuje wiedzą o planowanym przedsięwzięciu i ma wpływ na ostateczną ocenę projektu.

Projekty inwestycyjne lokowane na gruntach włączanych do strefy muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w pkt 2.1. Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009r. tj.

 • kryterium innowacyjności,
 • kryterium sektorów priorytetowych,
 • kryterium wspierania rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych,
 • kryterium stopnia uprzemysłowienia,
 • kryterium stopy bezrobocia.

Na potwierdzenie spełniania kryterium innowacyjności rozumianej jako zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu, wymagane jest przedstawienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego realizacją nowej inwestycji na terenie strefy opinii co najmniej jednej jednostki naukowej polskiej lub z krajów UE, merytorycznie powiązanej z danym sektorem (ekspertyzy zagranicznych ośrodków naukowych powinny być przedstawione w tłumaczeniu na język polski).

Warunki prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia (w tym zakres działalności wyłączony z możliwości objęcia zezwoleniem) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.).

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, udzielane jeżeli planowana działalność przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy a przedsiębiorca przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy nie rozpocznie prac nad projektem i wygasa z upływem okresu na jaki została ustanowiona strefa. Uzyskanie zezwolenia daje przedsiębiorcy prawo do skorzystania ze zwolnień w podatku dochodowym, w zakresie objętym zezwoleniem.

Zezwolenie jest decyzją administracyjną określającą m.in.:

 1. przedmiot działalności przedsiębiorcy (wg PKWiU),
 2. wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,
 3. wielkość planowanego na terenie Strefy zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji, terminy osiągnięcia określonego poziomu zatrudnienia i okresy jego utrzymywania,
 4. planowany termin zakończenia inwestycji,
 5. maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy,
 6. wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 Ustawy o sse, w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na gruntach prywatnych, włączanych do strefy.

Zezwolenia można udzielić na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej, z wyłączeniem działalności w zakresie:

 • wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;
 • prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 19 listopada 2009 r. o grach i zakładach wzajemnych hazardowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4 Nr 201, poz. 27, z późn. zm.1) 1540);
 • usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;
 • robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785), zwanej dalej "PKWiU";
 • usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), zwanej dalej "PKWiU";
 • usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;
 • usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:
  • odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,
  • odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,
  • odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,
  • usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;
 • usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;
 • usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU;
 • obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;
 • działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.2)).
  handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;
 • usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;
 • usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
  • nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6,
  • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3,
  • nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,
  • nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,
  • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,
  • nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

 

 • usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
  • produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,
  • nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,
  • pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;
 • usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;
 • usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:
  • usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,
  • usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,
  • usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,
  • usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;
 • usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;
 • usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;
 • pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;
 • usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;
 • działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.1)).
 • określonym w art. 1 ust. 2-6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Wielkość pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą. Wielkość pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy obliczana jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy, rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przez nową inwestycję rozumieć należy inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przez samodzielnego przedsiębiorcę przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane gdyby nie zostało nabyte. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia. Dwuletnie koszty nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, przy czym każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców i okres co najmniej 3 lat - w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, licząc od dnia ich utworzenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość tej pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy.

Maksymalna intensywność pomocy na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w województwie podkarpackim wynosi 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, przy czym przedsiębiorcy z sektora MŚP (tj. małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)), za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu mogą zwiększyć maksymalne poziomy intensywności pomocy odpowiednio o 20% w przypadku małych przedsiębiorców lub 10% w przypadku średnich przedsiębiorców.

W przypadku, gdy łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej ze wszystkich źródeł przekraczałaby 75% wartości maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, przy zastosowaniu standardowych pułapów pomocy obowiązujących dla dużych przedsiębiorstw w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w kresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem:

 1. utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców i okres 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym,
 2. utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

Zwolnienia od podatku dochodowym z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie ( w tym szczególności księgowo i kadrowo), a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty związane z realizacją inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów), poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem zaliczenia ich zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) związanych z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

W przypadku przedsiębiorców dużych środki trwałe, o których mowa w lit b. powinny być nowe, a koszty inwestycji na zakup WNiP uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) powinny spełniać łącznie następujące warunki:

 1. będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie 
  w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte 
  w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, 
  a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego przez okres co najmniej 3 lat;
 2. będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
 3. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.
Uwaga!

Agencji  Rozwoju Przemyślu S.A.  w Warszawie  jako zarządzającemu specjalna strefą ekonomiczną  przysługuje prawo  pierwokupu, gruntów objętych strefą zgodnie  z  art.   8  ust.  2  ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm).

Kalendarz

◄◄
►►
luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dane kontaktowe

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
+48 15 848 18 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego