Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Powrót

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Miasto Tarnobrzeg informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16. r. ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Terminy i warunki naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć wniosek w terminie do dnia 16 listopada 2023 r. do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego. Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść ogłoszeni o naborze oraz Program wraz z załącznikami dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

inf. MOPR w Tarnobrzegu