Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

10,532

Dane teleadresowe Urzędu

Powrót

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

Sektor A Sala 1

tel/fax:
15 822 52 81

Monika Ruszowska - Kierownik Biura Obsługi Interesantów

15 81 81 242

Sektor A Sala 1, st. 1

15 81 81 275

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Sektor A Sala 1, st. 2

15 81 81 276

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sektor A Sala 1, st. 3

15 81 81 277

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - Ewidencja gruntów i budynków

Sektor A Sala 1, st. 4

15 81 81 278

Gospodarka nieruchomościami

Sektor A Sala 1, st. 5

15 81 81 279

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury; Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Sektor A Sala 1, st. 6 - 7

15 81 81 270

Wydział Podatków - Podatki i opłaty lokalne

Sektor A Sala 2, st. 1

15 81 81 271

Wydział Komunikacji – Rejestracja pojazdów

Sektor A Sala 2, st. 2

15 81 81 280

Sektor A Sala 2, st. 3

15 81 81 237

Wydział Komunikacji – Prawa jazdy

Sektor A Sala 3, st. 2

15 81 81 282

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sektor B Sala 1, st. 1 2

15 81 81 281

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Dowody osobiste

Sektor B Sala 1, st. 3

15 81 81 230

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Ewidencja działalności gospodarczej

Sektor B Sala 2

15 81 81 243

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Ewidencja Ludności

Kasa

15 81 81 201

Kasa

Informacja Kancelaria

15 81 81 200

Informacja Kancelaria

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

Sektor B Sala 6

fax: 15 822-13-04
15 81 81 568

Zamówienia Publiczne

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

BOI
Sektor A Sala 3, st. 1

15 81 81 516

Robert Kwiatkowski - Miejski Rzecznik Konsumentów

106/parter

15 81 81 586

Monika Dziedzic - Kierownik Biura Kadr i Polityki Zatrudnienia

105/parter 15 81 81 585 Wieloosobowe stanowisko ds. kadrowych i polityki zatrudnienia

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko

16/I p

15 81 81 267

Mateusz Bąk - Naczelnik Wydziału Podatków

14/I p. 15 81 81 261 Wymiar i ksiegowość podatku od środków transportowych

14/I p.

15 81 81 232

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych nieposiadających gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha), rozliczanie inkasentów

15/I p.

15 81 81 247

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych nieposiadających gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha)

17/I p.

15 81 81 291

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne, księgowość i windykacja podatku rolnego i leśnego osób prawnych jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, rozliczanie inkasentów

17/I p.

15 81 81 248

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób posiadających gospodarstwa rolne

16/I p. 15 81 81 269 Wymiar i księgowość podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

219/II p

15 81 81 213

Tomasz Krawczuk - Naczelnik Wydz. Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

214/II p

15 81 81 214

Stanowisko ds. finansów oświatowych

212/II p

15 81 81 207

Stanowisko ds. ochrony zdrowia

220/II p

15 81 81 203

Stanowisko ds. placówek oświatowych

215/II p

15 81 81 202

Stanowisko ds. placówek oświatowych

218/II p

15 81 81 517
15 81 81 593

Stanowisko ds. kultury, sportu i turystyki

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

51/ III p

15 81 81 231

Piotr Pawlik - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska

52/ I p

15 81 81 246

Jolanta Hyla - Zastępca Naczelnika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska

6/ parter 15 81 81 257  Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
56/ III p

15 81 81 226

Stanowisko ds. lokalowych - wnioski lokale mieszkalne i socjalne, wspólnoty mieszkaniowe, eksmisje

56/ III p

15 81 81 211

Stanowisko ds. lokalowych - lokale użytkowe, wspólnoty lokali użytkowych

59/ III p 15 81 81 256  Stanowisko ds. Ochrony zwierząt i rolnictwa

60/ III p

15 81 81 263

Stanowisko ds. komunalnych - cmentarze, pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
58/ III p

15 81 81 229

Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty i deklaracje za gospodarowanie odpadami
57/ III p  15 81 81 225  Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odbiór odpadów w ramach systemu
55/ III p

15 81 81 219

Stanowisko ds. zieleni, ochrony przyrody i leśnictwa

53/ III p 15 81 81 264  Stanowisko ds. komunalnych - czystość ulic i akcja zima
54/ I p 

15 81 81 224

Stanowisko ds. Ochrony środowiska, melioracji i rolnictwa Stanowisko ds. Ochrony środowiska - gospodarka odpadami, hałas

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

40/II p

15 81 81 240

Stanisław Czuchara- Naczelnik Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami / Geodeta Powiatowy - Kierownik GODGiK

34/II p

15 81 81 210

Małgorzata Jasłowska - Zastępca Naczelnika Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami

28/II p

15 81 81 205

Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - przygotowywanie dokumentacji w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych, udostępnianie i włączanie dokumentów do zasobu GODGiK, wystawianie dokumentów obliczenia opłat

27/II p

15 81 81 204

Stanowisko ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - przyjmowanie i ewidencjonowanie projektów sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzanie narad koordynacyjnych, naliczanie opłat związanych z koordynacją usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu.

Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Zastępca Kierownika GODGiK

33a/II p

15 81 81 297

Stanowisko ds. map numerycznych - aktualizacja operatu ewidencyjnego w części kartograficznej

Stanowisko ds. katastru nieruchomości - wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

33/II p

15 81 81 206

Stanowisko ds. map numerycznych - aktualizacja operatu ewidencyjnego w części kartograficznej / Stanowisko ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - przyjmowanie i ewidencjonowanie projektów sieci uzbrojenia terenu, naliczanie opłat związnych z koordynacją usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu

Stanowisko ds. katastru nieruchomości - wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

37/II p

15 81 81 235

Stanowisko ds. obsługi geodezyjnej - prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą użyczeniem, ustanowieniem trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań, prowadzenie spraw związanych z zezwoleniem na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzaniem ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą użyczeniem, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem opłat adiacenckich, zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i służebności przesyłu dla poszczególnych właścicieli urządzeń usytuowanych na nieruchomościach

38/II p

15 81 81 221

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości darowizny i zamiany gruntów stanowiących własność gminy, prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości jako aporty do spółek, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali komunalnych

Stanowisko ds.. gospodarki ziemią i ochrony gruntów rolnych - prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem, użyczeniem gruntów stanowiących własność gminy położonych na terenie osiedli rolniczych

39/II p

15 81 81 218

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem, użyczeniem, zamianą gruntów stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

47/III p

15 81 81 253

Anna Feręs-Niezgoda - Naczelnik Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

48/III p

15 81 81 254

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę-decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

46/III p

15 81 81 212

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę - pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę - opieka nad zabytkami, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dzienniki budowy 

49/III p

15 81 81 255

Stanowisko ds. planowania przestrzennego - zaświadczenia i opinie o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego, postanowienia dot. podziałów działek, zaświadczenia o samodzielności lokali

Stanowisko ds. planowania przestrzennego - procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opinie dotyczące przeznaczenia terenów

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

31/II p

15 81 81 262

Barbara Trzeciak - Naczelnik Wydz. Techniczno–Inwestycyjnego i Drogownictwa

32/II p

15 81 81 293

Magdalena Walkiewicz - Z-ca Naczelnika Wydz. Techniczno–Inwestycyjnego i Drogownictwa

30/II p

15 81 81 259

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych

15 81 81 251

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża sanitarna
Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa

29/II p

15 81 81 258

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych

15 81 81 289

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża elektryczna i branża budowlana

32a/II p

15 81 81 260

Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego i lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej, przejazdy ponadnormatywne, wykorzystanie dróg w sposób szczególny - imprezy
Ewidencja dróg, zjazdy, reklamy
Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa, inżynieria ruchu

51/III p

15 81 81 227

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych
Inspektor nadzoru inwestorskiego - Stanowisko ds. realizacji iwestycji i remontów zasobów komunalnych

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

Sektor B Sala 3

15 81 81 274

Agnieszka Kopeć - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Sektor B Sala 4

15 81 81 272

USC Sporządzanie Aktów urodzeń / wydawanie zaświadczeń

Sektor B Sala 5

15 81 81 273

USC Sporządzanie Aktów (zgonów, małżeństw) / wydawanie zaświadczeń

p.202

tel. 15 81 81 570
tel. 
15 822 11 49
fax. 15 822 25 04

Dariusz Bożek-  Prezydent Miasta Tarnobrzega

Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega

p.208

tel. 15 81 81 518

Urszula Rzeszut -  Skarbnik Miasta

Jolanta Majchrzak - Sekretarz Miasta

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

p. 107, 108/parter

15 81 81 566

Sylwia Witczak - Kierownik Biura Rady Miasta

15 81 81 587

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miasta, Komisji Rady i jednostek pomocniczych

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

ul. Kościuszki 30

15 81 81 515

Marta Kamysz-Turbak - Kierownik Biura Informatyki

15 81 81 569

Biuro Informatyki

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

44

15 81 81 285

Tomasz Bobrowski - Kierownik Biura Kontroli

45

15 81 81 286
15 81 81 287

Biuro Kontroli

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

207/I p

15 81 81 525

Robert Chrząstek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej

203/I p

15 81 81 575

Stanowisko ds. organizacyjnych, współpracy z Prezydentem, Radą Miasta, administracją zespoloną oraz innymi urzędami i instytucjami

15 81 81 573

Stanowisko ds. zaopatrzenia, zarządu majątkiem ruchomym, ewidencji wyposażenia

204/I p

15 81 81 595

Stanowisko ds. bieżących napraw, konserwacji sprzętu, administrowania budynkami i lokalami biurowymi.
Stanowisko ds. transportu i obsługi teleinformatycznej

15 81 81 596

Stanowisko ds. zaopatrzenia, zarządu majątkiem ruchomym, ewidencji wyposażenia

101/parter

15 81 81 576

Stanowisko ds. skarg i wniosków

100/parter

15 81 81 583

Stanowisko ds. wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej

ul. Mickiewicza 7
Archiwum 15 81 81 216 Wieloosobowe stanowisko ds. archiwum
15 81 81 208 Wieloosobowe stanowisko ds. archiwum - archiwum zakładowe

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko

104/parter

15 81 81 555

Aleksandra Pagacz - Naczelnik Wydział Budżetu i Finansów

103/parter

15 81 81 571

Krzysztof Walczyk - Zastępca Naczelnika Wydział Budżetu i Finansów

104b/parter

15 81 81 581

Rozliczenia w zakresie VAT, sprawozdawczość budżetowa, ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetu miasta

104a/parter

15 81 81 582

Stanowisko ds. obsługi płac

103/parter

15 81 81 571

Budżet miasta i jego zmiany

102a/parter

15 81 81 577

Obsługa rachunków bankowych, ewidencja księgowa projektów unijnych, ewidencja księgowa opłat geodezyjno - kartograficznych, mandatów karnych

102/parter

15 81 81 578

Ewidencja księgowa organu

101a/parter

15 81 81 574

Ewidencja księgowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżaw, czynszów za lokale socjalne i komunalne, zajęcia pasa drogowego

15 81 81 579

Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich.
Windykacja należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

9/I p

15 81 81 233

Piotr Kanios - Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

23/I p

15 81 81 244
15 81 81 220

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

12/I p

15 81 81 234

Stanowisko do spraw dowodów osobistych
Stanowisko do spraw nadzoru nad stowarzyszeniami, zgromadzeń publicznych oraz współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych

11/I p

15 81 81 292

Stanowisko do spraw ewidencji ludności
Stanowisko do spraw nadzoru nad stowarzyszeniami, zgromadzeń publicznych oraz współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych

Sektor A Sala 3 St. 2

15 81 81 282

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sektor B pok. 2

15 81 81 281

Stanowisko do spraw dowodów osobistych

Sektor B pok. 1a

15 81 81 230

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Sektor B pok. 1

15 81 81 243

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

ul. Kościuszki 30

15 81 81 519

Przemysław Rawski - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

15 822 20 72
15 81 81 520

Stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej
Stanowisko ds. organizacyjnych, technicznych i zaopatrzenia

206/I p

15 81 81 545

Wojciech Lis - Kierownik Biura Promocji Miasta i Współpracy z Mediami (Rzecznik prasowy)

206/I p

15 81 81 588
15 81 81 589

Stanowisko ds. informacji, promocji i współpracy zagranicznej Miasta

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

26/I p

15 81 81 238

Adam Napieracz - Naczelnik Wydz. Komunikacji

25/I p

15 81 81 239

Rejestracja pojazdów

24/I p

15 81 81 241

Prawa jazdy

21/I p

15 81 81 209

Transport drogowy, stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców

Sektor A Sala 2, st. 1

15 81 81 271
15 81 81 280

Rejestracja pojazdów

Sektor A Sala 2, st. 3

15 81 81 237

Prawa jazdy

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

42/III p

15 81 81 236

Joanna Kozub - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

41/III p

15 81 81 266

Stanowisko ds. rozwoju miasta i funduszy pomocowych

53/III p

15 81 81 265