Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

14,262

Dane teleadresowe Urzędu

Powrót

p.202

tel. 15 81 81 570
tel. 
15 822 11 49
fax. 15 822 25 04

Łukasz Nowak -  Prezydent Miasta Tarnobrzega

p.208

tel. 15 81 81 518

Urszula Rzeszut -  Skarbnik Miasta

Jolanta Majchrzak - Sekretarz Miasta

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

Sektor A Sala 1

tel/fax:
15 822 52 81

Monika Ruszowska - Kierownik Biura Obsługi Interesantów

15 81 81 242

Sektor A Sala 1, st. 1

15 81 81 275

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Sektor A Sala 1, st. 2

15 81 81 276

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sektor A Sala 1, st. 3

15 81 81 277

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - Ewidencja gruntów i budynków

Sektor A Sala 1, st. 4

15 81 81 278

Gospodarka nieruchomościami

Sektor A Sala 1, st. 5

15 81 81 279

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury; Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Sektor A Sala 1, st. 6 - 7

15 81 81 270

Wydział Podatków - Podatki i opłaty lokalne

Sektor A Sala 2, st. 1

15 81 81 271

Wydział Komunikacji – Rejestracja pojazdów

Sektor A Sala 2, st. 2

15 81 81 280

Sektor A Sala 2, st. 3

15 81 81 237

Wydział Komunikacji – Prawa jazdy

Sektor A Sala 3, st. 2

15 81 81 282

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sektor B Sala 1, st. 1 2

15 81 81 281

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Dowody osobiste

Sektor B Sala 1, st. 3

15 81 81 230

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Ewidencja działalności gospodarczej

Sektor B Sala 2

15 81 81 243

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Ewidencja Ludności

Kasa

15 81 81 201

Kasa

Informacja Kancelaria

15 81 81 200

Informacja Kancelaria

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

Sektor B Sala 3

15 81 81 274

Agnieszka Kopeć - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Sektor B Sala 4

15 81 81 272

USC Sporządzanie Aktów urodzeń / wydawanie zaświadczeń

Sektor B Sala 5

15 81 81 273

USC Sporządzanie Aktów (zgonów, małżeństw) / wydawanie zaświadczeń

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

BOI
Sektor A Sala 3, st. 1

15 81 81 516

Robert Kwiatkowski - Miejski Rzecznik Konsumentów

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

9/I p

15 81 81 233

Piotr Kanios - Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

23/I p

15 81 81 244
15 81 81 220

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

12/I p

15 81 81 234

Stanowisko do spraw dowodów osobistych
Stanowisko do spraw nadzoru nad stowarzyszeniami, zgromadzeń publicznych oraz współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych

11/I p

15 81 81 292

Stanowisko do spraw ewidencji ludności
Stanowisko do spraw nadzoru nad stowarzyszeniami, zgromadzeń publicznych oraz współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych

Sektor A Sala 3 St. 2

15 81 81 282

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sektor B pok. 2

15 81 81 281

Stanowisko do spraw dowodów osobistych

Sektor B pok. 1a

15 81 81 230

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Sektor B pok. 1

15 81 81 243

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

ul. Kościuszki 30

15 81 81 519

Przemysław Rawski - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

15 822 20 72
15 81 81 520

Stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej
Stanowisko ds. organizacyjnych, technicznych i zaopatrzenia

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

26/I p

15 81 81 238

Adam Napieracz - Naczelnik Wydz. Komunikacji

25/I p

15 81 81 239

Rejestracja pojazdów

24/I p

15 81 81 241

Prawa jazdy

21/I p

15 81 81 209

Transport drogowy, stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców

Sektor A Sala 2, st. 1

15 81 81 271
15 81 81 280

Rejestracja pojazdów

Sektor A Sala 2, st. 3

15 81 81 237

Prawa jazdy

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

40/II p

15 81 81 240

Stanisław Czuchara- Naczelnik Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami / Geodeta Powiatowy - Kierownik GODGiK

34/II p

15 81 81 210

Małgorzata Jasłowska - Zastępca Naczelnika Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami

28/II p

15 81 81 205

Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - przygotowywanie dokumentacji w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych, udostępnianie i włączanie dokumentów do zasobu GODGiK, wystawianie dokumentów obliczenia opłat

27/II p

15 81 81 204

Stanowisko ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - przyjmowanie i ewidencjonowanie projektów sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzanie narad koordynacyjnych, naliczanie opłat związanych z koordynacją usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu.

Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Zastępca Kierownika GODGiK

33a/II p

15 81 81 297

Stanowisko ds. map numerycznych - aktualizacja operatu ewidencyjnego w części kartograficznej

Stanowisko ds. katastru nieruchomości - wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

33/II p

15 81 81 206

Stanowisko ds. map numerycznych - aktualizacja operatu ewidencyjnego w części kartograficznej / Stanowisko ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - przyjmowanie i ewidencjonowanie projektów sieci uzbrojenia terenu, naliczanie opłat związnych z koordynacją usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu

Stanowisko ds. katastru nieruchomości - wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

37/II p

15 81 81 235

Stanowisko ds. obsługi geodezyjnej - prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą użyczeniem, ustanowieniem trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań, prowadzenie spraw związanych z zezwoleniem na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzaniem ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą użyczeniem, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem opłat adiacenckich, zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i służebności przesyłu dla poszczególnych właścicieli urządzeń usytuowanych na nieruchomościach

38/II p

15 81 81 221

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości darowizny i zamiany gruntów stanowiących własność gminy, prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości jako aporty do spółek, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali komunalnych

Stanowisko ds.. gospodarki ziemią i ochrony gruntów rolnych - prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem, użyczeniem gruntów stanowiących własność gminy położonych na terenie osiedli rolniczych

39/II p

15 81 81 218

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem, użyczeniem, zamianą gruntów stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

52/ III p

15 81 81 246

Jolanta Hyla - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska

54/ I p

15 81 81 224

Łukasz Maciąg - Zastępca Naczelnika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Środowiska

6/ parter 15 81 81 257  Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
56/ III p

15 81 81 226

Stanowisko ds. lokalowych - wnioski lokale mieszkalne i socjalne, wspólnoty mieszkaniowe, eksmisje

56/ III p

15 81 81 211

Stanowisko ds. lokalowych - lokale użytkowe, wspólnoty lokali użytkowych

59/ III p 15 81 81 256  Stanowisko ds. Ochrony zwierząt i rolnictwa

60/ III p

15 81 81 263

Stanowisko ds. komunalnych - cmentarze, pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
58/ III p

15 81 81 229

Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty i deklaracje za gospodarowanie odpadami
57/ III p  15 81 81 225  Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odbiór odpadów w ramach systemu
55/ III p

15 81 81 219

Stanowisko ds. zieleni, ochrony przyrody i leśnictwa

53/ III p 15 81 81 264  Stanowisko ds. komunalnych - czystość ulic i akcja zima
54/ I p 

15 81 81 224

Stanowisko ds. Ochrony środowiska, melioracji i rolnictwa Stanowisko ds. Ochrony środowiska - gospodarka odpadami, hałas

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko

104/parter

15 81 81 555

Aleksandra Pagacz - Naczelnik Wydział Budżetu i Finansów

103/parter

15 81 81 571

Krzysztof Walczyk - Zastępca Naczelnika Wydział Budżetu i Finansów

104b/parter

15 81 81 581

Rozliczenia w zakresie VAT, sprawozdawczość budżetowa, ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetu miasta

104a/parter

15 81 81 582

Stanowisko ds. obsługi płac

103/parter

15 81 81 571

Budżet miasta i jego zmiany

102a/parter

15 81 81 577

Obsługa rachunków bankowych, ewidencja księgowa projektów unijnych, ewidencja księgowa opłat geodezyjno - kartograficznych, mandatów karnych

102/parter

15 81 81 578

Ewidencja księgowa organu

101a/parter

15 81 81 574

Ewidencja księgowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżaw, czynszów za lokale socjalne i komunalne, zajęcia pasa drogowego

15 81 81 579

Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich.
Windykacja należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

ul. Kościuszki 30

15 81 81 510

Bartosz Kłoda - Inspektor Danych osobowych

15 81 81 510

Przemysław Rękas - Inspektor Danych osobowych

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

219/II p

15 81 81 213

Tomasz Krawczuk - Naczelnik Wydz. Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

214/II p

15 81 81 214

Stanowisko ds. finansów oświatowych

212/II p

15 81 81 207

Stanowisko ds. ochrony zdrowia

220/II p

15 81 81 203

Stanowisko ds. placówek oświatowych

215/II p

15 81 81 202

Stanowisko ds. placówek oświatowych

218/II p

15 81 81 517
15 81 81 593

Stanowisko ds. kultury, sportu i turystyki

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

Sektor B Sala 6

fax: 15 822-13-04
15 81 81 568

Zamówienia Publiczne

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

44

15 81 81 285

Tomasz Bobrowski - Kierownik Biura Kontroli

45

15 81 81 286
15 81 81 287

Biuro Kontroli

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

42/III p

15 81 81 236

Joanna Kozub - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

41/III p

15 81 81 266

Stanowisko ds. rozwoju miasta i funduszy pomocowych

53/III p

15 81 81 265

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

207/I p

15 81 81 525

Robert Chrząstek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej

203/I p

15 81 81 575

Stanowisko ds. organizacyjnych, współpracy z Prezydentem, Radą Miasta, administracją zespoloną oraz innymi urzędami i instytucjami

15 81 81 573

Stanowisko ds. zaopatrzenia, zarządu majątkiem ruchomym, ewidencji wyposażenia

204/I p

15 81 81 595

Stanowisko ds. bieżących napraw, konserwacji sprzętu, administrowania budynkami i lokalami biurowymi.
Stanowisko ds. transportu i obsługi teleinformatycznej

15 81 81 596

Stanowisko ds. zaopatrzenia, zarządu majątkiem ruchomym, ewidencji wyposażenia

101/parter

15 81 81 576

Stanowisko ds. skarg i wniosków

100/parter

15 81 81 583

Stanowisko ds. wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej

ul. Mickiewicza 7
Archiwum 15 81 81 216 Wieloosobowe stanowisko ds. archiwum
15 81 81 208 Wieloosobowe stanowisko ds. archiwum - archiwum zakładowe

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko

16/I p

15 81 81 267

Mateusz Bąk - Naczelnik Wydziału Podatków

14/I p. 15 81 81 261 Wymiar i ksiegowość podatku od środków transportowych

14/I p.

15 81 81 232

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych nieposiadających gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha), rozliczanie inkasentów

15/I p.

15 81 81 247

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych nieposiadających gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha)

17/I p.

15 81 81 291

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne, księgowość i windykacja podatku rolnego i leśnego osób prawnych jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, rozliczanie inkasentów

17/I p.

15 81 81 248

Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób posiadających gospodarstwa rolne

16/I p. 15 81 81 269 Wymiar i księgowość podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

29/II p

15 81 81 258

Małgorzata Matyka - P.o. Naczelnik Wydziału Techniczno–Inwestycyjnego i Drogownictwa

32/II p

15 81 81 293

Magdalena Walkiewicz - Z-ca Naczelnika Wydz. Techniczno–Inwestycyjnego i Drogownictwa

30/II p

15 81 81 259

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych

15 81 81 251

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża sanitarna
Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa

29/II p

15 81 81 258

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych

15 81 81 289

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża elektryczna i branża budowlana

32a/II p

15 81 81 260

Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego i lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej, przejazdy ponadnormatywne, wykorzystanie dróg w sposób szczególny - imprezy
Ewidencja dróg, zjazdy, reklamy
Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa, inżynieria ruchu

51/III p

15 81 81 227

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych
Inspektor nadzoru inwestorskiego - Stanowisko ds. realizacji iwestycji i remontów zasobów komunalnych

106/parter

15 81 81 586

Monika Dziedzic - Kierownik Biura Kadr i Polityki Zatrudnienia

105/parter 15 81 81 585 Wieloosobowe stanowisko ds. kadrowych i polityki zatrudnienia

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

47/III p

15 81 81 253

Natalia Figórska - Bąk - Naczelnik Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

48/III p

15 81 81 254

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę-decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

46/III p

15 81 81 212

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę - pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę - opieka nad zabytkami, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dzienniki budowy 

49/III p

15 81 81 255

Stanowisko ds. planowania przestrzennego - zaświadczenia i opinie o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego, postanowienia dot. podziałów działek, zaświadczenia o samodzielności lokali

Stanowisko ds. planowania przestrzennego - procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opinie dotyczące przeznaczenia terenów

206/I p

15 81 81 545

Katarzyna Knap-Sawicka - Kierownik Biura Promocji Miasta i Współpracy z Mediami (Rzecznik prasowy)

206/I p

15 81 81 588
15 81 81 589

Stanowisko ds. informacji, promocji i współpracy zagranicznej Miasta

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

p. 107, 108/parter

15 81 81 566

Sylwia Witczak - Kierownik Biura Rady Miasta

15 81 81 587

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miasta, Komisji Rady i jednostek pomocniczych

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

ul. Kościuszki 30

15 81 81 515

Janusz Wójcikowski - Kierownik Biura Informatyki

15 81 81 569

Biuro Informatyki