Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

371

Deklaracja dostępności

Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwis Informacyjny Miasta Tarnobrzega

Urząd Miasta Tarnobrzega zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis Informacyjny Miasta Tarnobrzega.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre tabele danych nie mają oznaczonych nagłówków.
 • Kontrast niektórych elementów strony jest niewystarczający.
 • Obrazy wymagają alternatyw tekstowych.
 • Cele niektórych łączy są niejasne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Wójcikowski.
 • E-mail: bi@um.tarnobrzeg.pl
 • Telefon: +48 15 818 15 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Tarnobrzega
 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
 • E-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
 • Telefon: +48 15 818 15 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biura Urzędu Miasta Tarnobrzega znajdują się w czterech budynkach:

 • przy ul. Kościuszki 32
 • przy ul. Mickiewicza 7
 • przy ul. Kościuszki 30
 • Straż Miejska przy ul. Mickiewicza 7A

Budynki i biura Urzędu są dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie:

 • przed każdym budynkiem wyznaczono jedno lub więcej miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • wejścia do budynków nie są zabezpieczone bramkami,
 • przy wejściach nie ma systemu naprowadzania, nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynkach nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Informacja dotycząca tłumacza języka migowego.

Budynek: Urząd Miasta ul. Kościuszki 32

 • Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, ale jest winda dostępna dla osób na wózkach.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze oraz na piętrach budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Urząd Miasta ul. Mickiewicza 7

 • Do wejścia od ul. Mickiewicza prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • W budynku jest winda do poziomu parteru i I piętra. Znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze.
  Uwaga: Można również umówić spotkanie w Biurze Obsługi Interesanta, do którego dostęp dla osób z niepełnosprawnościami jest zapewniony.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Urząd Miasta ul. Kościuszki 30

 • Do wejścia głównego od ul. Kościuszki prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Straż Miejska ul. Mickiewicza 7A

 • Do wejścia głównego od ul. Mickiewicza prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku obok – odległość 25 m.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.