Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

75

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powrót

Miejska Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015 – 2019 została powołana Zarządzeniem nr 242/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 lipca 2015 roku.

W jej skład wchodzą:
1. Cezary Jakubik,
2. Teresa Małek-Konieczna,
3. Agnieszka Orłowska,
4. Aleksandra Południak,
5. Barbara Zych.

Na pierwszym posiedzeniu Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jej nowo powołani członkowie dokonają spośród siebie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza (Prezydium).

Kadencja Rady trwa cztery lata, a jej Prezydium – jeden rok.

Miejska Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym, a do zakresu jej działania należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:                   
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:
Miejska Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz.560).