Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

353

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32; 39-400 Tarnobrzeg;  adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl;  tel. 15 822 11 49.
2.W Urzędzie Miasta Tarnobrzega wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez adres  email: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe (adres e-mail) przetwarzane będą w celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Tarnobrzega https://prezydent.tarnobrzeg.pl/. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów przekazywania informacji na temat działań Miasta Tarnobrzega. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie powoduje brak możliwości przesyłania Pani/Panu newslettera. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielona w trakcie rejestracji do newslettera. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
5. Z danych osobowych będziemy korzystać przez okres realizacji celów określonych w pkt 3. 
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 
a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 
b) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dana osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).