Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

580

Miejski Rzecznik Konsumentów

Powrót

Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30 - stanowisko Bura Obsługi Interesanta (Sektor A, Sala 3, Stanowisko 1) w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7.

Do zadań rzecznika konsumentów w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów należy:
1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Ponadto rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 108, poz. 1148 z późn. zm.).