Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

3,529

OZE - odnawialne źródła energii

Powrót

INFORMACJA DOT. UBEZPIECZENIA INSTALACJI

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana w ramach projektu, ubezpieczona została przez Miasto Tarnobrzeg do 30.06.2024 r.

Ubezpieczeniu podlega wyłącznie instalacja wskazana w aneksie do umowy w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, tj. instalacja podstawowa – 7 paneli lub instalacja rozszerzona – 8 paneli.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wyłącznie instalacja fotowoltaiczna. Budynek, na którym jest zainstalowana instalacja powinien mieć osobne ubezpieczenie. W celu zachowania ciągłości  ubezpieczenia instalacji, kolejna polisa zostanie zawarta przed upływem ww. terminu. O wysokości składki zostaniecie Państwo poinformowani w komunikacje na stronie Miasta.

Telefon kontaktowy do Urzędu 571-313-710 lub 15 81 81 266

Pliki do pobrania

OWU elektrowni fotowoltaicznych od 01.01.2022.pdf0.50MB
WIENER_karta IDD-Elektrownie fotowoltaiczne - zbiorcza_OST_24,06,2019.pdf0.20MB

Informacja ws. umów z PGE

Informacja  ws. umów z PGE

Uprzejmie informuję, iż po sygnałach jakie otrzymywali pracownicy Urzędu Miasta od Mieszkańców ws. Umów i metod rozliczeń z PGE na zasadzie net-bilingu, zostało wystosowane pismo do PGE Obrót S.A. w celu wyjaśnienia sprawy.

W odpowiedzi, PGE wyjaśniło, iż dla Mieszkańców, którzy podpisali oświadczenie o statusie prosumenta energii odnawialnych, wykonane zostaną korekty metody rozliczenia. W związku ze znaczną liczbą oświadczeń, PGE informuję o wydłużonym terminie wystawiania korekt. 

Ponadto informuję, iż Oświadczenie Klienta o statusie prosumenta energii odnawialnej, dotyczące zawarcia umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, DOTYCZY TYLKO MIESZKACÓW,  KTÓRZY ZAWARLI UMOWE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z MIASTEM DO 31.03.2022 R.

Skan odpowiedzi z PGE Obrót S.A w załączeniu.

Pliki do pobrania

pge odpowiedz.pdf0.03MB

Podpisywanie umów z uczestnikami projektu dot. montażu instalacji OZE z naboru uzupełniającego

Podpisywanie umów z uczestnikami projektu dot. montażu instalacji OZE z naboru uzupełniającego

Informujemy, iż od 17 marca br. Miasto Tarnobrzeg rozpoczyna podpisywanie umów w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie w naborze uzupełniającym tj. od 28.02.2022 r.

Podpisywanie umów odbywać się będzie do dnia 25.03.2022 r. w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, pokój 210.

Do podpisania umowy niezbędne jest osobiste stawienie się właściciela lub wszystkich współwłaścicieli. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo. W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela dopuszcza się wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Miastem. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.

Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego.

Brak podpisu wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu.

UWAGA!!!

Istnieje możliwość wydrukowania, uzupełnienia i podpisania przez wszystkich Właścicieli/Współwłaścicieli załączonego poniżej wzoru umowy oraz dostarczenia 2 egzemplarzy podpisanej umowy do dnia 25.03.2022 r. do pokoju 210 w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro w godzinach od 8.00 do 18.00.

Umowę proszę wydrukować w 2 egzemplarzach. Na umowie proszę nie wpisywać numeru umowy oraz daty podpisania.

Druk umowy dostępny jest również w pokoju  210 w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5, ul. Mickiewicza 7, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach: od 8.00 do 15.30, wtorek w godzinach: od 8.00 do 16.30.

Informacje pod nr tel. 571-313-710.

Pliki do pobrania

Zał nr 2 wzór umowy 08.03.pdf0.47MB

Informacje

Uprzejmie informujemy, iż od 31 maja 2022 r., mieszkańcy Tarnobrzega, którzy podpisali umowę z Miastem  w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, mogę się zgłaszać po odbiór umowy.

Warunkiem wydania umowy jest brak zaległości finansowych w stosunku do Miasta oraz uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości wskazanej w w/w umowie.

Informacje dot. posiadanych zaległości można uzyskać osobiście w Kasie Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza 7.

Odbiór umowy: ul. Kościuszki 30, pokój nr 210 w godzinach od 7:30 do 15:00.


Przedłużony termin na składanie deklaracji - OZE

OZE - odnawialne źródła energii.

Do 23.02.2022 r. zostaje przedłużony termin na składanie Deklaracji potwierdzających  udział w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”.  

Nie złożenie Deklaracji potwierdzającej udział w projekcie skutkować będzie wykreśleniem z listy podstawowej


Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje w naborze uzupełniającym

Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w naborze uzupełniającym tj. w terminie od 28.02.2022 r,. rozpocznie się w terminie od 17.03.2022 r. do 23.03.2022 r.


Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż 27 lipca br.  zostało przekazane ogłoszenie o zamówieniu w ramach projektu „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”  realizowanego w ramach  działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 01.07.2022r., otwarcie ofert planowane jest na  02.08.2022r.

Przypominamy, iż mieszkańcy Tarnobrzega, którzy podpisali umowę z Miastem  w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu mogą się zgłaszać po odbiór umowy.

Warunkiem wydania umowy jest brak zaległości finansowych w stosunku do Miasta oraz uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości wskazanej w w/w umowie.

Informacje dot. posiadanych zaległości można uzyskać osobiście w Kasie Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza 7.

Odbiór umowy: ul. Kościuszki 30, pokój nr 210 w godzinach od 7:30 do 14:00


Awarie, usterki lub wady oraz wszelkie konsultacje

Awarie, usterki lub wady oraz wszelkie konsultacje można zgłaszać pod adres e-mail pv@um.tarnobrzeg.pl lub zadzwonić pod numer tel: 42-226-04-53

Pliki do pobrania

1. Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej z komentarzem.docx0.05MB
Katalog zdarzeń niezasadnych.pdf1.02MB

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WS. PODATKU VAT

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WS. PODATKU VAT  

W dniu 30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-612/21, z którego wynika, iż dostarczenie i zainstalowanie przez gminę, za pośrednictwem przedsiębiorstwa zewnętrznego systemów odnawialnych źródeł energii na rzecz jej mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili wolę wyposażenia tych nieruchomości w takie systemy, jeżeli taka działalność nie ma na celu osiągania stałego dochodu i skutkuje jedynie zapłatą przez tych mieszkańców kwot pokrywających część poniesionych kosztów, a pozostała część jest finansowana ze środków publicznych, nie stanowi dostawy towarów i świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. W konsekwencji należy uznać, że Miasto Tarnobrzeg w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” nie występuje w roli podatnika VAT. Decydujące znaczenie będzie miało w tym przypadku potwierdzenie stanowiska TSUE przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej. W oczekiwaniu na orzecznictwo polskich organów podatkowych, na obecną chwilę, do wpłat dokonywanych przez mieszkańców tytułem II raty nie będą wystawiane faktury, ponieważ czynności, które nie podlegają opodatkowaniu VAT nie mogą być dokumentowane fakturami.  Dla mieszkańca dowodem uiszczenia wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu.


Informacja

Informacja dla Uczestników projektu OZE – fotowoltaika

Uprzejmie informuję, iż 12 października została podpisana umowa z firmą  FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice Wykonawcą zadania pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”.
Firma będzie odpowiedzialna za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie oceny technicznej  budynków oraz za montaż instalacji fotowoltaicznych u 673 mieszkańców, z którymi Miasto Tarnobrzeg podpisało umowę uczestnictwa ww. projekcie.

 Z uczestnikami Projektu w styczniu 2023 r. zostaną podpisane aneksy do umów uwzględniające kwotę wkładu własnego wynikającą z rozstrzygniętych postępowań przetargowych na:

 1. montaż paneli oraz wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie oceny technicznej dla budynku (weryfikacja techniczna) – przetarg rozstrzygnięty,
 2. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej oraz
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – przetarg rozstrzygnięty,
 3. ubezpieczenia instalacji - rozstrzygnięcie przetargu planowane jest do  końca  2022 r.

WAŻNE INFORMACJE

 • Od 14 listopada 2022 r. rozpocznie się weryfikacja techniczna nieruchomości zgłoszonych do projektu. Termin weryfikacji zostanie z Państwem ustalony telefonicznie przez firmę FlexiPower Group.
 • Kolejność przeprowadzania weryfikacji i montaż paneli będzie ustalony przez Wykonawcę.
 • Montaż paneli  rozpocznie się w I kw. 2023 r.
 • Montaż wszystkich paneli fotowoltaicznych zakończy się w LISTOPADZIE 2023 r.
 • Termin wpłaty II raty wkładu własnego uczestników projektu planowany jest na koniec stycznia 2023 r.

Firma FlexiPower Group zgodnie z umową zorganizuje dla Uczestników projektu spotkanie informacyjne dot. kwestii technicznych i organizacyjnych. Termin i szczegóły spotkania zastaną podane  w kolejnej informacji.

KOSZTY MIESZKAŃCA

Zgodnie z zawartą umową uczestnicy projektu pokrywają koszty obejmujące:

 1. montaż  instalacji  15% od kwoty netto,
 2. podatek VAT 8% lub 23% dla instalacji,
 3. koszt wykonania dokumentacji projektowej (weryfikacja techniczna),
 4. inspektora nadzoru,
 5. ubezpieczenie.

Wysokość wkładu własnego dla Mieszkańca zostanie podana po wykonaniu przez firmę FlexiPower Group weryfikacji technicznej.

W zależności od powierzchni użytkowej budynku zostanie ustalona stawka podatku VAT:

 • 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m2 powierzchni użytkowej
 • 23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2  powierzchni użytkowej
 

 

koszt na 1 Mieszkańca

MONTAŻ NETTO instalacji fotowoltaicznej

1 805,85

VAT 8 %

963,12

VAT 23 % (w przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2)

2 768,97

WERYFIKACJA TECHNICZNA

123,00

INSPEKTOR

106,89

UBEZPIECZENIE

kwota zostanie ustalona do końca 2022 r.

   
   

WKŁAD MIESZKAŃCA PRZY VAT 8%

2 998,86 + koszt ubezpieczenia

WKŁAD MIESZKAŃCA PRZY VAT 23%

4 804,71 + koszt ubezpieczenia

 

 

Pliki do pobrania

Informacja dla Uczestników projektu OZE (003).pdf0.18MB

OZE - odnawialne źródła energii

W zawiązku z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyborze do dofinansowania projektu pt. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE informuję, że mieszkańcy, którzy w 2016 r. złożyli deklaracje uczestnictwa i znajdują się na liście podstawowej uczestników projektu zobowiązani są do potwierdzenia woli uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie DEKLARACJI aktualizacyjnej lub rezygnacji z projektu w terminie do 18 lutego 2022 r.

Wzór deklaracji oraz rezygnacji w projekcie znajduje się w załączeniu lub w Biurze Obsługi Interesanta UM Tarnobrzeg.

Deklaracje należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Tarnobrzega, w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Tarnobrzega z dopiskiem „Mikroinstalacje OZE w  Gminie Tarnobrzeg”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych tel: 571 313 710,  adres ogniwa@um.tarnobrzeg.pl.

Pliki do pobrania

deklaracja_0oWyrk.pdf0.34MB
informacja_dla_uczestnikow_24.01.2022_wgeU3u.pdf0.27MB
zalacznik_nr_1_do_deklaracji_V2nc0P.pdf0.21MB
zalacznik_nr_2_do_deklaracji_wSviKt.pdf0.28MB

Lista rezerwowa OZE - Wzory Dokumentów

TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI: 02.03.2022 R. GODZINA 15:30

DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA, STANOWISKO NR 5

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_1_do_deklaracji_3.pdf0.20MB
zal_nr_1_do_regulaminu_deklaracja_potwierdzajaca.pdf0.34MB
zalacznik_nr_2_do_deklaracji_3.pdf0.28MB

Podpisywanie Aneksów do Umów z Uczestnikami Projektu dot. Montażu Instalacji OZE

Podpisywanie Aneksów do Umów z Uczestnikami Projektu dot. Montażu Instalacji OZE

Informujemy, iż w dniach 19 czerwca – 30 czerwca br. Miasto Tarnobrzeg rozpoczyna podpisywanie ANEKSÓW do umów w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu z mieszkańcami.

Podpisywanie Aneksów do umów odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 18.00, pokój 210.

Do podpisania Aneksu do umowy niezbędne jest osobiste stawienie się właściciela lub wszystkich współwłaścicieli. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo. W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela dopuszcza się wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Miastem. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.

UWAGA - W przypadku wystąpienia zmian w zakresie własności/ współwłasności, danych personalnych, sprzedaży nieruchomości należy o tym fakcie poinformować Urząd Miasta Tarnobrzega, przed podpisaniem Aneksu.

Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego.
Aneks uwzględnia m.in.
- wysokość wkładu własnego,
- termin wpłaty 2 raty tj. 5 dni od dnia podpisania Aneksu.

Sprawne podpisanie wszystkich aneksów przyśpieszy rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Informacje pod nr tel. 571-313-710

Pliki do pobrania

informacja ws. Aneksu z Mieszkańcami OZE.pdf0.16MB

Podpisywanie umów z mieszkańcami - uczestnikami projektu dot. Montażu instalacji OZE

Podpisywanie umów z mieszkańcami - uczestnikami projektu dot. Montażu instalacji OZE

W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” informujemy, iż Miasto Tarnobrzeg od dnia 9.03.222 r. do dnia 16.03.2022 r. rozpoczyna podpisywanie umów z mieszkańcami na montaż instalacji OZE.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców miasta, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie z listy podstawowej  (termin składania deklaracji do 23.02.2022 r.) oraz  listy rezerwowej (termin składania deklaracji do dnia 02.03.2022 r)., do podpisania umów w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu.

Podpisywanie umów odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, pokój 210.

Do podpisania umowy niezbędne jest osobiste stawienie się właściciela lub wszystkich współwłaścicieli. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo. W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela dopuszcza się wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Miastem. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.

 Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego.

Brak podpisu wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu.

 UWAGA!!!

Istnieje możliwość wydrukowania, uzupełnienia i podpisania przez wszystkich Właścicieli/Współwłaścicieli załączonego poniżej wzoru umowy oraz dostarczenia podpisanej umowy do dnia 16.03.2022 r. do pokoju 210
w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro w godzinach od 8.00 do 18.00.

Umowę proszę wydrukować w 2 egzemplarzach. Na umowie proszę nie wpisywać numeru umowy oraz daty podpisania.

Druk umowy dostępny jest również w pokoju  210 w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz
w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5, ul. Mickiewicza 7, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach: od 8.00 do 15.30, wtorek
w godzinach: od 8.00 do 16.30.

Informacje pod nr tel. 571 – 313 – 710.

Pliki do pobrania

zal_nr_2_wzor_umowy_08.03.pdf0.47MB

KARTY KATALOGOWE INSTALACJI

Pliki do pobrania

1. SUN 66M-H6-405-420_PL.pdf0.58MB
1.1.3.3ktl-g3.pdf0.26MB
3.3k-11ktlx.pdf0.80MB

Informacja dla Uczestników projektu OZE – fotowoltaika

Informacja dla Uczestników projektu OZE – fotowoltaika

Uprzejmie informujemy, iż  Miasto Tarnobrzeg w dniu 01.07 br. ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy zadania pn.: Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, które są poddawane ocenie.  Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na przełom września/października.

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz o kosztach związanych z montażem instalacji  zostanie podana na stronie internetowej miasta w zakładce OZE https://um.tarnobrzeg.pl/oze-odnawialne-zrodla-energii

Przypominamy, iż mieszkańcy Tarnobrzega, którzy podpisali umowę z Miastem  w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu mogą się zgłaszać po odbiór umowy.

Warunkiem wydania umowy jest brak zaległości finansowych w stosunku do Miasta oraz uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości wskazanej w w/w umowie.

Informacje dot. posiadanych zaległości można uzyskać osobiście w Kasie Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza 7.

Odbiór umowy: ul. Kościuszki 30, pokój nr 210 w godzinach od 7:30 do 14:00


Ogłoszenie o naborze uzupełniającym OZE

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

do projektu dot. montażu paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:  „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”

realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

 

DEKLARACJE PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 28.02.2022 R. OD GODZINY 8:00

W BIURZE OBSŁUGI INTERSANTA URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA STANOWISKO NR 1, 5 oraz Kierownik Biura Obsługi Interesantów

Decyduje kolejność zgłoszeń

UWAGA

 1. Wnioskodawca musi być właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja i posiadać dokumenty potwierdzające własność
 2.  Dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane w zakresie zgodności z zapisami ksiąg wieczystych i/lub ewidencji gruntów.
 3. Warunkiem podpisania umowy uczestnictwa w projekcie jest nie posiadaniejakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tarnobrzega z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp.
 4. Wykonanie Instalacji możliwe jest też na budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie zasiedlony do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Pliki do pobrania

zal_nr_1_do_zarzadzenia_regulamin_uczestnictwa_mieszkancow_gminy_tarnobrzeg_25.02.2022.pdf0.38MB
zal_nr_4_do_regulaminu_deklaracja_uczestnicta_w_projekcie_edycja_2022.pdf0.26MB
zalacznik_nr_1_do_deklaracji_2.pdf0.20MB
zalacznik_nr_2_do_deklaracji_2.pdf0.28MB
zalacznik_nr_3_do_deklaracji_os._dot._zamieszkania_002.pdf0.29MB

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU PODPISANIA ANEKSÓW

Uprzejmie informuję, że obecnie trwa procedura wyboru ubezpieczenia instalacji. Po podpisaniu umowy zostaną przygotowane aneksy do umów z Mieszkańcami. Planowany termin podpisania aneksu to czerwiec 2023 r. Termin wpłaty II raty uzależniony jest od daty podpisania aneksu do umowy.


Informacje

1. WYDŁUŻENIE TERMINU PODPISYWANIA UMÓW Z MIESZKAŃCAMI

Informujemy,  iż WYDŁUŻENIU ULEGA TERMIN do 25.03.2022 r.  NA PODPISANIE UMÓW z  mieszkańcami  zakwalifikowanymi  do projektu

2. ZAKOŃCZENIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Z dniem 18.03.2022 r. zakończony zostaje nabór uzupełniajacy do projektu dot. montażu paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:  „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”  realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Ważne informacje ws. projektu OZE

 1. Warunkiem podpisania umowy uczestnictwa w projekcie jest  nie posiadanie  jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tarnobrzega z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp.

  W przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w Projekcie.
 2. Informujemy, iż Mieszkańcy, którzy  w 2016/2017 rok złożyli w ramach ogłoszonego naboru  Deklaracje oraz Ankietę  udziału w projekcie pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”  w zakresie dofinansowania instalacji fotowoltaicznej, pod rygorem wykreślenia z listy osób zakwalifikowanych  do projektu mają obowiązek zgłosić wszystkie zmiany danych adresowych oraz kontaktowych. W celu dokonania aktualizacji danych prosimy o kontakt na nr 571-313-710 lub ogniwa@um.tarnobrzeg.pl


PRZESUNIĘTY TERMIN ODBIORU UMÓW

PRZESUNIĘTY TERMIN ODBIORU UMÓW

Z UWAGII NA KONIECZNOŚĆ WERYFIKACJI UMÓW POD KĄTEM:

- zaległości finansowych w stosunku do Miasta Tarnobrzeg,

- poprawności danych.

PRZESUNIĘCIU ULEGA TERMIN ODBIORU UMÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW

NOWY TERMIN ODBIORU ZOSTANIE PODANY W OSOBNYM KOMUNIKACIE


W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ WERYFIKACJĄ TECHNICZNĄ TERMIN WPŁATY II RATY ZOSTAJE PRZESUNIETY

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ WERYFIKACJĄ TECHNICZNĄ TERMIN WPŁATY II RATY ZOSTAJE PRZESUNIETY.

Termin wpłaty II raty uzależniony jest od daty zakończenia wszystkich weryfikacji oraz koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Planowany termin zakończenia weryfikacji: MARZEC 2023 r.

Planowany termin podpisania aneksu do Umowy z Mieszkańcami: KWIECIEŃ 2023 r.

Planowany termin wpłaty II raty: KWIECIEŃ 2023 r.