Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

335

Patronat prezydenta

Powrót

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tarnobrzega

O Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną.

 Informacje Ogólne

 1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega jest wyróżnieniem honorowym, które przyznaje się przedsięwzięciom, podkreślając ich rangę i szczególny charakter, organizowanych na terenie miasta Tarnobrzega oraz których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania marki, budowy tożsamości lokalnej lub kreowania pozytywnego wizerunku Miasta Tarnobrzega lub ma istotne i wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców Tarnobrzega.
 2. Prezydent Miasta Tarnobrzega nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji. Nie udziela również patronatu przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym.
 3. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego wydarzenia ze strony Miasta Tarnobrzega dla organizatora.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji kolejnej edycji wydarzenia.

Składanie wniosku

 1. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator wydarzenia, kierując do Prezydenta Miasta Tarnobrzega pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tarnobrzega, na formularzu dostępnym na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega (www.tarnobrzeg.pl). Wzór formularza wniosku w załączeniu.
 2. Termin składania wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tarnobrzega musi być przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.
 3. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, bądź przesłany pocztą elektroniczną na adres:  um@um.tarnobrzeg.pl lub boi@um.tarnobrzeg.pl. Może być również złożony w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Przyznanie Patronatu

 1. Nadanie Patronatu odbywa się w oparciu o opinię właściwego merytorycznie wydziału/biura Urzędu Miasta Tarnobrzega w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.
 2. Wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta Tarnobrzega, który decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu. Odmowa objęcia Patronatu jest ostateczna.
 3. O stanowisku Prezydenta Miasta Tarnobrzega organizator powiadomiony zostanie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o przyznaniu Patronatu dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Korzystanie z Patronatu

 1. Organizator przedsięwzięcia, któremu został przyznany Patronat, zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.
 2. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Tarnobrzega podkreśla ranę wydarzenia i daje możliwość umieszczenia herbu Miasta Tarnobrzega, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega (www.tarnobrzeg.pl) z dopiskiem „Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega”.
 3. Przyznanie Patronatu stanowi dla organizatora zobowiązanie do złożenia informacji z przebiegu przedsięwzięcia wraz z materiałami dokumentującymi (zdjęcia, dokumentacja prasowa, film, plakaty, materiały promocyjne).

Rejestr wniosków

 1. Rejestr wniosków o objęcie Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega przedsięwzięć prowadzi właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Tarnobrzega.
 2. Informacja o przyznaniu Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tarnobrzega umieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega (www.tarnobrzeg.pl)

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu.docx0.03MB
Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu.pdf0.16MB
Prawidłowe umieszczenie informacji o przyznanym Patronacie.pdf0.08MB