Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

123

Materiały promocyjne

Powrót

Zgodnie z zarządzeniem Nr 65/2023 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 8 lutego 2023 r. został wprowadzony Regulamin dystrybucji materiałów promocyjnych Miasta Tarnobrzega (https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/917254/Zarzadzenie-65_2023).

Regulamin dystrybucji materiałów promocyjnych Miasta Tarnobrzega
§ 1. 1. Materiałami promocyjnymi Miasta Tarnobrzeg dysponuje Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami.
2.  Materiałami promocyjnymi określa się:

- wydawnictwa drukowane (albumy, książki, foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, plany, kalendarze, itp.);
- wydawnictwa multimedialne (zdjęcia, filmy, CD, DVD, itp.);
- gadżety promocyjne (smycze, koszulki, kubki, filiżanki, magnesy, breloki, parasolki, długopisy, notesy, itp.).
3.  Materiały promocyjne finansowane są ze środków budżetowych Miasta Tarnobrzega.
4.  Materiały promocyjne przeznaczone są wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, wydarzeń mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Tarnobrzega tj. targi, wizyty inwestorów, imprezy kulturalne i sportowe, wymiany młodzieży, itp., jak również na potrzeby reprezentacji miasta bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz jednostki miejskie.
5.  Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie. Ilość materiałów jest przyznawana każdorazowo dla konkretnego projektu, proporcjonalnie do zasobów magazynowych.
6.  Miasto Tarnobrzeg nie prowadzi wysyłki materiałów promocyjnych, w związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o ich przesłanie nie będą rozpatrywane.
7. Miasto Tarnobrzeg nie wydaje materiałów promocyjnych w celach komercyjnych oraz osobom prywatnym na własne potrzeby.
8.  Materiały promocyjne są przekazywane w celach promocji Miasta Tarnobrzega:
- Prezydentowi Miasta, jego Zastępcy,
- Wydziałom i Biurom Urzędu Miasta Tarnobrzega, jednostkom kultury oraz miejskim jednostkom organizacyjnym,
- organizacjom non-profit,
- organizacjom pozarządowym,
- organizacjom pożytku publicznego,
- placówkom naukowo-oświatowym,
- jednostkom samorządowym i instytucjom państwowym prowadzącym działalność na terenie Miasta Tarnobrzega,
- branży turystycznej,
- organizatorom projektów mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Tarnobrzega.
§ 2. 1. Materiały przekazywane będą na podstawie wniosku o wydanie materiałów promocyjnych (wzór stanowi załącznik do Regulaminu), który należy opatrzeć podpisem (pieczątką) osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.
2. Formularz wniosku jest dostępny na oficjalnej stronie Miasta Tarnobrzega https://um.tarnobrzeg.pl/ pod adresem https://um.tarnobrzeg.pl/materialy-promocyjne lub w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Mediami (ul. Kościuszki 32, pok. 206).
3.  Wnioski złożone na innym formularzu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
4.  Wnioski należy składać osobiście, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, lub pocztą elektroniczną na adres um@um.tarnobrzeg.pl, nie później niż 10 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia, czy oczekiwaną datą odbioru materiałów. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.  Przedmiotowy wniosek nie dotyczy Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz jego Zastępcy, który w ramach pełnionych obowiązków, będzie promował i reprezentował Miasto Tarnobrzeg na zewnątrz.
6.  Wnioski rozpatruje kierownik Biura Promocji Miasta i Współpracy z Mediami lub upoważniony przez niego pracownik, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
7.  Materiały zostaną przyznane po pozytywnym zaopiniowaniu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
8.  Materiały promocyjne wydawane są w godzinach pracy urzędu.
9.  Na podstawie wniosku o wydanie materiałów promocyjnych Miasta Tarnobrzega, materiały będą wydawane przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Tarnobrzega.
10.  Wydanie materiałów promocyjnych każdorazowo odnotowane jest w ewidencji prowadzonej przez Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami Urzędu Miasta Tarnobrzega. Ewidencja wydawanych materiałów zawiera między innymi następujące dane: 1) datę wydania materiałów promocyjnych, 2) rodzaj wydanych materiałów promocyjnych, 3) ilość wydanych materiałów promocyjnych, 4) określenie jednostki lub osoby, dla której są wydawane materiały promocyjne.
11.  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną lub emaliową, bez konieczności podawania przyczyny odmowy. Stanowisko odmowne jest ostateczne.
12.  W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż wskazana we wniosku, zmiany rodzaju materiałów oraz rozpatrzenia wniosku negatywnie.
§ 3. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu promocyjnego w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Niezłożenie sprawozdania może skutkować odmową wydania materiałów promocyjnych w przypadku ponownego wnioskowania o materiały.
2.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Mediami Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, pok. nr 206 lub pod numerem telefonu 15 8181 545, 15 8181 588, 15 8181 589 oraz pod adresem email: w.lis@um.tarnobrzeg.pl, a.zygiert@um.tarnobrzeg.pl, j.rybczynska@um.tarnobrzeg.pl

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Miasta Tarnobrzega - w załączeniu do pobrania

 

Pliki do pobrania

wniosek o wydanie materialow promocyjnych.pdf0.12MB
wniosek o wydanie materiałów promocyjnych.rtf0.13MB