Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

144

Archiwum sesji Rady Miasta

Powrót

Zapraszamy do korzystania z archiwum nagrań video z sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Kadencja VIII   -   2018-2023XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 16.04.2021 r.


XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31.03.2021 r. (część 2)


XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31.03.2021 r. (część 1)


XLII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10.03.2021 r.


XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24.02.2021 r.


XL zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.01.2021 r.


XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13.01.2021 r.


XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30.12.2020 r.


XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10.12.2020 r.


XXXVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25.11.2020 r.


XXXV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.10.2020 r. (część 2)


XXXV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.10.2020 r. (część 1)


XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 16.10.2020 r.


XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30.09.2020 r.


XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 2.09.2020 r.


XXXI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29.07.2020 r.


XXX sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10.07.2020 r.


XXIX sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24.06.2020 r.


XXVIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 5.06.2020 r.


XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 20.05.2020 r.


XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13.03.2020 r.


XXV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.02.2020 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Informacja na temat realizacji zadań z zakresu pomocy społeczenej prze jednostki podgległe Miastu. Ocena funkcjonowania instytucji
      zajmujących się rodzinami ubogimii wielodzietnymi. Ocena zasad udzielania pomocy materialnej i niematerialnej wyżej wymienionym
      rodzinom.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega.
6.2.   przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega.
6.3.   uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnobrzeg.
6.4.   rozpatrzenia skargi.
6.5.   rozpatrzenia skargi.
6.6.   ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu
         ich pobierania.

6.7.   ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach komunalnych Gminy Tarnobrzeg nie będących
         drogami publicznymi oraz wysokości stawek za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10/11.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


XXIV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29.01.2020 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega z 2019 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega.
6.2.   uzupełniania składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega.
6.3.   uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 2 drzew - pomników przyrody nr rej. 668 i 669 w Tarnobrzegu.
6.4.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej - obręb Wielowieś w Tarnobrzegu.
6.5.   wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
6.6.   zmian w budżecie na 2020 rok.
6.7.   zmian w budżecie na 2020 rok.
6.8.   zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
6.9.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
6.10.  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz
         podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

6.11.  rozpatrzenia petycji.
6.12.  rozpatrzenia skargi.
6.13.  rozpatrzenia skargi.
6.14.  rozpatrzenia skargi.
6.15.  rozpatrzenia skargi.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10/11.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


XXIII budżetowa sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3.01.2020 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

4.1.   zmiany uchwały Nr XX/222/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
         odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

4.2.   zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.
4.3.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.
4.4.   uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2020.
4.5.   zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
         kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2020.

5.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
6.   Interpelacje, wnioski i zapytania.
7/8.   Zamknięcie sesji.


XXII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 23.12.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

5.1.   zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
5.2.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
         Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizacje
         zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

5.3.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
         komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

5.4.   ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnobrzeg w roku w szkolnym 2019/2020.
5.5.   uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
5.6.   odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.
5.7.   wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzeg obręb Sobów.
5.8.   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Tarnobrzega na prawach powiatu w drodze bezprzetargowej
         oraz w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

5.9.   nadania nazwy drodze wewnętrzenej położonej w Tarnobrzegu, obręb Sobów.
5.10.   sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Miłej, obręb Mokrzyszów.
5.11.   sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.
5.12.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kalinowej obręb Sobów.
5.13.   sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kalinowej, obręb Sobów.
5.14.   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnobrzeg.
5.15.   pomnika przyrody nr rej. 347 w Tarnobrzegu.
5.16.   pomnika przyrody nr rej. 43 w Tarnobrzegu.
5.17.   zmian w budżecie na 2019 rok.
5.18.   zmian w budżecie na 2019 rok.
5.19.   zmian w budżecie na 2019 rok.
5.20.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
5.21.   wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2019 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
5.22.   rozpatrzenia skargi.
5.23.   rozpatrzenia skargi.

6.   Sprawy bieżące.
7.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9/10.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 17.12.2019 r.


XX sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.11.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega.
6.2.   powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega.

6.3.   uzupełniania składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega.
6.4.   utworzenia jednostki organizacyjnej - Dzienny Dom "Senior +" w Tarnobrzegu.
6.5.   połączenia jednostki organizacyjnej - Dzienny Dom "Senior +" w Tarnobrzegu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
6.6.   zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
         Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizacje zadań
         z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

6.7.   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspracia i mieszkaniach chronionych.
6.8.   wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Nagnajów.
6.9.   nadania nazwy drodze wewnętrzenj położonej w Tarnobrzegu, obręb Nagnajów i obręb Machów.
6.10.  przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
          ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

6.11.   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega.
6.12.   zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Współnych w Tarnobrzegu.
6.13.   ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo
           zarządzającym jest Gmina Tarnobrzeg.

6.14.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki
           Opiekuńczo-Wychowawczej  -  Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczeka 17.

6.15.   zmian w budżcie na 2019 rok.
6.15.   zmian w budżcie na 2019 rok.
6.17    zmian w w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10/11.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


XIX sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30.10.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Analiza sytuacji w oświacie w Tarnobrzegu.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   zmiany uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska
         Karta Seniora.

6.2.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. nr 699 położnej w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej.
6.3.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości ozn. nr 700 położonej w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej.
6.4.   powołania do składu Zespołu do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia udziałów spółki Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.
         w Tarnobrzegu przedstawiciela radnych miejskich VIII kadencji.

6.5.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
         dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono
         stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych, określenia tygodniowego obowiązkowego
         wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów,
         logopedów, doradców zawodowych, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
         plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

6.6.   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
         w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

6.7.   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Księdza
         Stanisława Staszica w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica
         w Tarnobrzegu.

6.8.   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała
         Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana
         Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.

6.9.   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogółnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 im. gen.
         Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogónokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkoł nr 3 im. gen. Władysława
         Sikorksiego w Tarnobrzegu.

6.10.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica
         w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu.

6.11.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała
         Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzeguw czteroletnie Lieceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
         w Tarnobrzegu.

6.12.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława
         Sikorksiego w Tarnobrzegu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu.

6.13.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
         w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Ksiedza Staniła Staszica w Tarnobrzegu.

6.14.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
          w Tarnobrzegu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.

6.15.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zepole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu
          w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

6.16.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum  w Zepole Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorkiego
          w Tarnobrzegu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu.

6.17.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowwania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu.
6.18.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic
          Wrzosowej, Sienkiewicza - osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu.

6.19.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.20.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.21.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.22.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.23.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.24.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
6.25.  rozpatrzenia skargi.
6.26.  rozpatrzenia skargi.
6.27.  rozpatrzenia skargi.
6.28.  rozpatrzenia skargi.
6.29.  przekazania wniosku.

7.   Sprawy bieżące (rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega).
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9/10/11.   Interpelacje , wnioski i zapytania radnych/Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 4.10.2019 r.


XVII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25.09.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Sprawozdanie z działalności spółek miejskich.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   przyjęcia do realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie „Moja zmiana szansą dla
         mojej rodziny na rok 2020”.

6.2.   przyjęcia do realizacji „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2020-2022”.
6.3.   stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu.
6.4.   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnobrzeg.
6.5.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wiśniowej, obręb Mokrzyszów.
6.6.   zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną.
6.7.   zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
6.8.   zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
6.9.   zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
6.10.  zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
6.11.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
6.12. uchwała wycofana z porządku obrad.
6.13. powierzenia Rejonowi Dróg Miejskich spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Tarnobrzega z zakresu utrzymania
         czystości i porządku w tym gospodarowania odpadami komunalnymi.

6.14. wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2023.
6.15. rozpatrzenia skargi.
6.16. rozpatrzenia wniosku.
6.17. rozpatrzenia wniosku.
6.18. rozpatrzenia skargi.
6.19. rozpatrzenia skargi.
6.20. rozpatrzenia skargi.
6.21. rozpatrzenia skargi.
6.22. rozpatrzenia petycji.
6.23. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpalacje, wnioski i zapytania radnych.
10/11.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


XVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24.07.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta na koniec kadencji.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   powołanie doraźnej Komisji ds. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega.
6.2.   powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega.
6.3.   zasięgnięcia od Komendanta Wójewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
6.4.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Dzików" w Tarnobrzegu.
6.5.   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnobrzeg.
6.6.   przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
6.7.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
         dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono
         stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych, określenia tygodniowego obowiązkowego
         wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów,
         logopedów, doradców zawodowych, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
         plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

6.8.   regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich
         przyznawania.

6.9.   zmiany Uchwały Nr L/639/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji
          uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega.

6.10.  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Tarnobrzega, od dnia
          1 września 2019 roku.

6.11.  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg oraz określenia granic obwodów
         publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

6.12.  zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom
          wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na
          terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu
          rozliczenia ich wykorzystania.

6.13.  przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2014-2020.
6.14.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.15.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.16.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega na 2019 rok.
6.17.  rozpatrzenia skargi.
6.18.  zmian w budżecie na 2019 rok.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpalacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.   Zamknięcie sesji.


XV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10.07.2019 r.


XIV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.06.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Przedstawienie Raporu o stanie Miasta Tarnobrzega

5.1/5.2.   Debata nad Raportem o stanie Miasta/Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.   zmian w budżecie na 2019 rok.
7.2.   zmian w budżecie na 2019 rok.
7.3.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
7.4.   zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
         Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań
         z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

7.5.   uchylenia uchwały NR LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu "Bon Rodzinny 3+"
         na terenie Miasta Tarnobrzega.

7.6.   określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku enegetycznego.
7.7.   uchwała wycofana z porządku obrad.
7.8.   powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
7.9.   rozpatrzenia skargi.
7.10.  rozpatrzenia skargi.
7.11.  zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków
         ich przyznawania.

7.12.  zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
         ul. Mikołaja Kopernika 49.

7.13.  zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława
         Jachowicza 4.

7.14.  zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Świętej
         Barbary 1B.

7.15.  projektu zmiany uchwały NR XL/397/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
         podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo
         oświatowe.

8.    Sprawy bieżące.
9.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.    Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.
 


XIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29.05.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Pomoc społeczna w mieście.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega.
6.2.   udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane.
6.3.   ustanowienia pomników przyrody.
6.4.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów.
6.5.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy. Władysława Sikorskiego, obręb Tarnobrzeg.
6.6.   wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg.
6.7.   wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego ieruchomości gruntowej położonej
         w Tarnobrzegu, obręb Machów.

6.8.   zmian w budżecie na 2019 rok.
6.9.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
6.10.  ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega oraz wysokości stawek za parkowanie i sposobu ich pobierania.
6.11.   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej
          w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, obęb Machów.

6.12.   zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projketu konkuroswego o nazwie "Wypożyczalnia
           sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego" w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18.032/18 - Oś Priorytetowa
           VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10/11.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


Uroczysta sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22.05.2019 r.


XI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24.04.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Analiza funkcjonowania i rozwoju infrastruktury Jeziora Tarnobrzeskiego. Działania samorządu ternobrzeskiego na rzecz promocji
      turystycznej i sportowej miasta Tarnobrzega.

6.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami wymienionymi
      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.   przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti.
7.2.   nadania tutyłu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega".
7.3.   określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
         cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

7.4.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej miasta Tarnobrzega.
7.5.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność
         gminy Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzega na prawach powiatu.

7.6.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Mokrzyszów"
         w Tarnobrzegu.

7.7.   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej
         w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, obręb Machów.

7.8.   powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pięlęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu.
7.9.   powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu.
7.10.   powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu.
7.11.  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnobrzeg.
7.12.   budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.
7.13.  zmian w budżecie na 2019 rok.
7.14.  zmian w budżecie na 2019 rok.
7.15.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
7.16.  nadania imienia "Park rodzinny im. dr Ogi Lilien" obiektowi rekreacyjnemu wybudowanemu na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu.

8.   Sprawy bieżące.
9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


X sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3.04.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Oferta inwestycyjna miasta dla przedsiębiorców. Informacja o działalności Centrum Obsługi Inwestora i działaniach podejmowanych na
      rzecz promocji gospodarczej miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szzegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
         odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6.2.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg.
6.3.   powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega.
6.4.   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II.
6.5.   przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10a poprzez
         zmianę ich siedziby.

6.6.   przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu,
         przy ul. Mikołaja Kopernika 18 poprzez zmianę ich siedziby.

6.7.   ustanowienia programu osłonowego Miasta Tarnobrzega w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
6.8.   sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Górki i ul. Zagórze, obręb Wielowieś.
6.9.   sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej, obręb Nagnajów.
6.10.  uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnobrzegu.
6.11.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.12.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.13.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.14.  zmian w budżecie na 2019 rok.
6.15.  określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
          cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10/11.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.03.2019 r.


VIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.02.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.   Sprawozdanie z działalności władz osiedlowych z kadencji 2015-2019.
6.   Informacja Prezesa Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o bieżącej sytuacji sytuacji finansowej w spółce oraz
      informacja o bieżącej sytuacji związanej z budową bloku przy ul. Św. Barbary.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.   powołania Kapituły Medalu Sigillum Civis Virtuti.
7.2.   powołania Kanclerza Kapituły Medalu Sigillum Civis Virtuti.
7.3.   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz
         opłat dadatkowych w komunikacji miejskiej.

7.4.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,
         których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnobrzeg.

7.5.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej i ul. Dominikańskiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a osobą fizyczną.
7.6.   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
         w Tarnobrzegu, obręb Nagnajów.

7.7.   uchwała wycofana z porządku obrad.
7.8.   nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zielonej, obręb Nagnajów.
7.9.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Górki, obręb Wielowieś.
7.10.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ziołowej, obręb Dzików.
7.11.   wyznaczenia i delegowania przez Radę Miasta dwóch radnych do udziału w Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7.12.  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
         mieszkaniowy zasób Gminy Tarnobrzeg.

7.13.  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
7.14.  zasad zwrotu wydatkow za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.
7.15.  określenia zasad wzoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
7.16.  zmian w budżecie na 2019 rok.
7.17.  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wraz z odpowiedzią na skargę.
7.18.  określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez
         Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

8.   Sprawy bieżące.
9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


VII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21.02.2019 r.


VI  sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30.01.2019 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

5.1.   o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany w statutach osiedli.
5.2.   przeprowadzenia wyborów zarządów jednostek pomocniczych.
5.3.   nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kruczej.
5.4.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów.
5.5.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej, obręb Mokrzyszów.
5.6.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej i ul. Zakrzowskiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a osobami
         fizycznymi.

5.7.   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej
         w Tarnobrzegu przy ul. M.C. Skłodowskiej.

5.8.   wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. "Opracowanie Strategii
         rozwoju elektromobilności dla miasta Tarnobrzega" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
         w Warszawie.

5.9.   zmian w budżecie na 2019 rok.
5.10.  zmian w budżecie na 2019 rok.
5.11.  wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społeczengo Sp. z o.o. w Banku
         Spółdzielczym w Tarnorbrzegu.

5.12.  zmian w budżecie na 2019 rok.
5.13.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
5.14.  zmieniająca Uchwałę nr XLVI/322/97 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
5.15.  uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego na kadencję 2016-2019.

6.   Sprawy bieżące.
7.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9/10.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


V budżetowa sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 16.01.2019 r.

1/2/3/4.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji/Sprawozdanie
                Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

5.1.   Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.
5.2/5.3/5.4.   Uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2019 rok/Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta
                      Tarnobrzega/Rozpatrzenia skargi.

6.   Sprawy bieżące.
7.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8/9/10.   Interpelacje,wnioski i zapytania radnych/Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


IV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.12.2018 r.

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2/3.   Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Ślubowanie ranych.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   uzupełnienia składu Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.
6.2.   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega.
6.3.   uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
6.4.   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem
         "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku, 
         świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w amach tego programu.

6.5.   zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną.
6.6.   zmian w budżecie na 2018 rok.
6.7.   zmian w budżecie na 2018r rok.
6.8.   wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6.9.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace
          konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
          w gminnej ewidencji zabytków,  położonym na obszarze Gminy Tarnobrzeg.

6.10.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym
           przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym
           szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega,
           trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

6.11.   zmian w budżecie na 2018 rok.
6.12.   zmian w budżecie na 2018 rok.

7.   Sprawy bieżące.
8.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10/11.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


III sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 14.12.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

3.1.   zmian w budżecie na 2018 rok.
3.2.   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
3.3.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
         właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

3.4.   określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
         komunikacji elektronicznej.

4/5.   Sprawy bieżące/Zamknięcie sesji.


II sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29.11.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad/Przyjęcie porządku obrad./Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

5.1.    powołanie Komisji Rewizyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji.
5.2.   powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wybór Przewodniczącego Komisji.
5.3.   powołanie Komisji Finansowo-Budżetowej i wybór Przewodniczącego Komisji.
5.4.   powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz wybór Przewodniczącego Komisji.
5.5.   powołanie Komisji Techniczno-Inwestycyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji.
5.6.   powołanie Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska oraz wybór Przewodniczącego Komisji.
5.7.   powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
5.8.   ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
5.9.   przyjęcia do realizacji "Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie "Moja zmiana szansą dla
         mojej rodziny".

5.10.  uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla miasta Tarnobrzega na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026".
5.11.  zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. przy ul. Marii Dąbrowskiej 10a poprzez
         zmianę ich siedziby.

5.12.  zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą
         w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18 poprzez zmianęich siedziby.

5.13.  przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
         ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

5.14.  uchwała zmieniająca w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-
         Wychowawczej - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, ul. Słoneczna 17.

5.15.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym
         Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Aleja Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta
         Tarnobrzega - osiedle Zakrzów.

5.16.  ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim
          w Tarnobrzegu.

5.17.  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ddziałających na terenie Tarnobrzega.
5.18.  zmieniająca w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
         przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitaci
         zawodowej i społecznej.

5.19.  zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
          w Tarnobrzegu na lata 2018-2020.

5.20.  zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega.
5.21.  zmian w budżecie na 2018 rok.
5.22.  zmian w budżecie na 2018 rok.
5.23.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

6.   Sprawy bieżące.
7.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8/9/10.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych/Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


I sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 19.11.2018 r.

1.   Otwarcie sesji przez najstaszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2.  Złożenie slubowania przez radnych Rady Miasta Tarnobrzega wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
3.  Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega.
4.  Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Tarnobrzega.
5/6.  Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega wybranego w dniu 21 października 2018 r./Zamknięcie obrad sesji.


Kadencja VII   -   2014-2018


LXV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 18.10.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   zmian w budżecie na 2018 rok.
6.2.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
6.3.   zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną.
6.4.   nadania imienia Stadionowi Miejskiemu przy Alei Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.
6.5.   określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
         wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
         całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat.

6.6.   zmieniająca uchwałę w spawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
         Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu
         rehabilitacji zawodowej i społecznej.

6.7.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Pochyłej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobą fizyczną.
6.8.   oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów
         zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Tarnobrzega.

6.9.   zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom
         wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom
         prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu
         i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

6.10.  rozpatrzenia skargi.
6.11.  rozpatrzenia skargi.
6.12.  rozpatrzenia skargi.
6.13.  rozpatrzenia skargi.
6.14.  zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega.
6.15.  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

7/8.    Sprawy bieżące/Odpowiedzi na interpelacje, wnisoki i zapytania z poprzedniej sesji.
9.       Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.      Oświadczenia radnych.
11/12.  Wystąpienia okolicznościowe - wręczenie statuetek/Zamknięcie sesji.


LXIV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.09.2018 r.

 

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich:

6.1.   FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
6.2.   Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
6.3.   Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o.
6.4.   Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
6.5.   Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
6.6.   Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji.
6.7.   Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.    zmiany w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg".
7.2.   przyjęcia do realizacji "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie".
7.3.   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu mieszczącym się przy ulicy
         Kopernika 3 w Tarnobrzegu.

7.4.   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej - obręb
         Wielowieś w Tarnobrzegu.

7.5.   nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
7.6.   nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Mikołaja Kopernika.
7.7.   zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną.
7.8.   zmian w budżecie na 2018 rok.
7.9.   zmian w budżecie na 2018 rok.
7.10.  Statutu Miasta Tarnobrzega.
7.11.  rozpatrzenie skargi.
7.12.  rozpatrzenia skargi.
7.13.  rozpatrzenia skargi.
7.14.  rozpatrzenia skargi.

8/9.    Sprawy bieżące/Odpowiedzi na interpelacje, wnisoki i zapytania z poprzedniej sesji.
10.      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 12.09.2018 r.

 

1/2.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

3.1.  uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.
3.2.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiedzy Gminami: Tarnobrzega, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce w celu
        wspólnej realizacji projektu pn. " Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego
        i Gorzyc"

3.3.  przyjęcia Strategii Zintgrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2018-2020.
3.4.  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kolbuszowa.
3.5.  zmian w budżecie na 2018 rok.
3.6.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
3.7.  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów niezaliczonych do
       sektora finansów publicznych i niedzialających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności
       pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu rozliczania dotacji.


4/5.  Sprawy bieżące/Zamknięcie sesji.


LXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 20.08.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

3.1.    zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu.
3.2.   zmian w budżecie na 2018 rok.
3.3.   zmian w budżecie na 2018 rok.
3.4.   zmian w budżecie na 2018 rok.
3.5.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
3.6.   utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
         oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

3.7.   zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu.

4/5.  Sprawy bieżące/Zamknięcie sesji.


LXI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.07.2018 r. 

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.   Informacja miejskich jednostek organizacyjnych działających w obszarze kultury i sportu na temat realizacji zadań statutowych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnobrzeg.
7.2.   ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7.3.   ogłowania jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o  
         charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

7.4.   ogłoszenia jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
7.5.   przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 2018-2022.
7.6.   nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
7.7.   uchwała zmieniająca w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
         Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu 
         rehabilitacji zawodowej i społecznej.

7.8.   wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów.
7.9.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Dominikańskiej obręb Tarnobrzeg.
7.10.  zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a Spółdzielnią Mieszkaniową "Siarkowiec"
         w Tarnobrzegu.

7.11.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec.
7.12.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Glinkowej obręb Mokrzyszów.
7.13.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat części nieruchomości
         gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zatorze, obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.

7.14.  zmiany uchwały Nr XL/397/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych,
         gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

7.15.  utworzenia i nadania statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu.
7.16.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
         Ekonomicznej w Tarnobrzegu.

7.17.  wyrażenia zgody na usytuowanie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego.
7.18.  wyrażenia zgdy na lokalizację obelisku upamiętniającego miejsce, gdzie stał dom rodzinny Hieronima Dekutowskiego-Zapory.
7.19.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za I półrocze
          roku budżetowego.

7.20.  zmian w budżecie na 2018 rok.
7.21.   zmian w budżecie na 2018 rok.
7.22.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8.   Sprawy bieżące (uchwała w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów  
      niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie
      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu rozliczania dotacji).

9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


LX absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.06.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6-7.   Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
          Miasta/Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta   
          Tarnobrzega za 2017 rok/Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu
          wykonania budżetu za 2017 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

8.8.   ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
8.9.   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Tarnobrzeg.
8.10.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulicy Kościuszki,
          Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

8.11.  projektu zmiany uchwały Nr XL/397/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
         podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjlnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -
         Prawo oświatowe.

8.12.  przyjęcia "Miejskiego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
         do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018-2022.

8.13.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w Tarnobrzegu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
8.14.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach
          stanowiących drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu.

8.15.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
8.16.  zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg,
          a osobami fizycznymi.

8.17.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej.
8.18.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, obręb Tarnobrzeg.
8.19.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego, obręb Tarnobrzeg.
8.20.  nabycia nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Kwiatowej obręb Dzików.
8.21.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Sielec.
8.22.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej
          drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

8.23.  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za I półrocze roku budżetowego.
8.24.  zmian w budżecie na 2018 rok.
8.25.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

9.   Sprawy bieżące. (Zostały pominięte ze względu na brak tematów w tym punkcie).
10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12/13.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


 LIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21.06.2018 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega.


LVIII uroczysta sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 07.06.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji/Wystąpienie okolicznościowe.
3.   Wręczenie Medalu "Sigillum Civis Virtuti" Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu.
4.   Przyznanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg" Panu Włodzimierzowi Gąsiorowi.
5.   Wręczenie Medalu "Zasłużony Tarnobrzeżanin".
6.   Prezentacja "8 Wspaniałych".
7/8.   Przyznanie wyróżnień za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu/Zamknięcie sesji.


LVII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24.05.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji i ślubowanie radnego.
3/4.   Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
7.   Pomoc społeczna w mieście.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

8.1.    uzupełnienia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
8.2.   powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
8.3.   uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska.
8.4.   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
8.5.   uchwała wycofana z porządku obrad.
8.6.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobą fizyczną.
8.7.   sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Dominikańskiej.
8.8.   zmian w budżecie na 2018 rok.
8.9.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
8.10.  przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu.
8.11.  przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu.
8.12.  rozpatrzenia skargi.
8.13.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami    
         wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

8.14.  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2019 r.

9.    Sprawy bieżące.
10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12/13.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


LVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.04.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.   Analiza funkcjonowania i rozwoju infrastruktury Jeziora Tarnobrzeskiego. Działania samorządu tarnobrzeskiego na rzecz promocji
      turystycznej i sportowej Miasta Tarnobrzega.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.   przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti.
7.2.   nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg".
7.3.   podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.4.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia
         dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
         prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

7.5.   powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Tarnobrzega.
7.6.   "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnobrzeg na lata 2018-2032.
7.7.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańkiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobami fizycznymi.
7.8.   wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomościach położonych w Tarnobrzegu w obrębach Dzików, Mokrzyszów i Ocice.
7.9.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy
         Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu.

7.10.  uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.
7.11.   uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.
7.12.   zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tarnobrzega.
7.13.   zmian w budżecie na 2018 r.
7.14.   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.
7.15.   utalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie miasta Tarnobrzega.
7.16.   uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega.
7.16.   zmiany Uchwały nr LII/545/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
          i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Tarnobrzeg w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
          z siedzibą w Tarnobrzegu.

8.   Sprawy bieżące.
9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.