Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

389

Ochrona danych osobowych

Powrót

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA TARNOBRZEGA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie co najmniej jednej z poniższych podstaw zgodnie z RODO, w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/celów: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e), wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1RODO) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane: na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a), jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. b), jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g), jeżeli przetwarzanie jest konieczne ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, np. ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia lub zapewnienie wysokich standardów opieki zdrowotnej i produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (art. 9 ust. 2 lit. i)  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10 RODO) będzie dokonywane wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych  oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; na zasadach określonych w art. 15 RODO; prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami  umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Tarnobrzega.

UWAGA! Pozostałe klauzule informacyjne, niezamieszczone w niniejszej zakładce, dedykowane dla poszczególnych usług, opublikowane są w zakładce poradnik klienta, pod opisem danej usługi.

 


Dane inspektora ochrony danych

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Bartosz Kłoda

e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl