Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

441

Inicjatywa lokalna

Powrót

Inicjatywy lokalne na start!

Prezydent Miasta Tarnobrzega, na podstawie Uchwały Nr XXXV/375/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej, zaprasza mieszkańców Tarnobrzega do składania wniosków o inicjatywę lokalną w 2021 r.

Do kiedy należy składać wnioski?

Termin przyjmowania wniosków trwa do wyczerpania puli dostępnych środków.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o inicjatywę lokalną kierowany jest do Prezydenta Miasta Tarnobrzega i powinien być złożony:

 1. W Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Adama Mickiewicza 7, lub
 2. Za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, lub
 3. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega: tel.: 15 81 81 525; email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl.

Ile wynosi pula dostępnych środków?

Na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2021 r. zarezerwowanych zostało budżecie Miasta Tarnobrzega – 40 000,00 zł.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o inicjatywę lokalną powinien zawierać elementy pozwalające dokonać jego oceny pod względem formalnym i merytorycznym, w szczególności:

 1. Dane personalne i adresowe wnioskodawców;
 2. Termin realizacji inicjatywy lokalnej;
 3. Miejsce realizacji inicjatywy lokalnej;
 4. Obszar działalności, którego dotyczy inicjatywa lokalna;
 5. Opis inicjatywy lokalnej, w tym opis stanu przygotowania zadania;
 6. Opis znaczenia realizacji inicjatywy lokalnej, w tym opis odbiorców zadania, potrzeb, wpływu na mieszkańców;
 7. Oszacowany wkład pracy społecznej wnioskodawców;
 8. Oszacowany wkład rzeczowy i finansowy wnioskodawców, jeżeli występują;
 9. Oszacowany wkład finansowy i rzeczowy Miasta, jeżeli występują;
 10. Podpisy wnioskodawców.

Wniosek może być składany na formularzu przygotowanym według wzoru.

UWAGA!
W przypadku wniosku, którego zakres obejmuje projekt infrastrukturalny na nieruchomościach niestanowiących własność Miasta do wniosku dołącza się zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne prawo do dysponowania nieruchomością.

Pliki do pobrania

wzor_formularza_wniosku_o_inicjatywe_lokalna.docx0.04MB

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Obszary działalności, których może dotyczy inicjatywa:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. edukacja, oświata, wychowanie;
 8. działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 9. ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
 10. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 11. rewitalizacja.

Na jakiej podstawie odbywa się realizacja inicjatywa lokalna?

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega wraz z wnioskodawcami, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega z wnioskodawcami.

Umowa określać zobowiązania stron, w szczególności:

 1. warunki organizacji, realizacji i finansowania zadania publicznego;
 2. czas trwania umowy;
 3. sposób dokonywania zmian w umowie;
 4. obowiązki informacyjne stron;
 5. zasady kontroli realizacji zadania publicznego;
 6. sposób rozliczenia zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Kto może złożyć wniosek o inicjatywę?

 1. mieszkańcy bezpośrednio lub
 2. mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z wyjątkiem spółdzielni socjalnych).

W jaki sposób rozliczana jest inicjatywa lokalna?

Po wykonaniu inicjatywy lokalnej pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega, we współpracy z wnioskodawcami w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania, sporządzają sprawozdanie z wykonania inicjatywy lokalnej.

Pliki do pobrania

wzor_formularza_sprawozdania_z_realizacji_inicjatywy_lokalnej.pdf0.16MB

Co to jest inicjatywa lokalna?

To forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Miasto Tarnobrzeg zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, że w przypadku inicjatywy Miasto nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

W jakim terminie wniosek jest rozpatrywany?

Wniosek o realizacje inicjatywy lokalnej rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż jeden miesiąc. Wniosek spełniający wymogi formalne jest poddany ocenie. Pozytywną rekomendację otrzymują te wnioski, które w ocenie Komisji oceniającej uzyskały przynajmniej 21 punktów na 35 możliwych do zdobycia.

Pliki do pobrania

karta_oceny_wniosku_o_inicjatywe_lokalna.pdf0.81MB