Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

28

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2024 roku

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja prawna realizowane w 2024 roku finansowane jest z budżetu Państwa. Dotacja celowa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Dofinansowanie: 140 712,00 zł. Wartość zadania: 140 712,00 zł.


 

W 2024 roku na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, według harmonogramu:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego, 39 -400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30 (parter). Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych:

Dzień tygodnia 

Godziny

Specjalizacja 

poniedziałek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

wtorek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

środa 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

czwartek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

piątek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3. Porady prowadzone są przez organizację pozarządową:  „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia,  z siedzibą w Rzeszowie. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

Dzień tygodnia

Godziny 

Specjalizacja 

poniedziałek 

9.00 - 13.00

pomoc ofiarom przemocy, poradnictwo obywatelskie 

wtorek 

8.00 - 12.00

nieodpłatna pomoc prawna, prawo rodzinne i mediacja

środa 

9.00 - 13.00

nieodpłatna pomoc prawna,  prawo cywilne dot. spadków, w szczególności dziedziczenie

czwartek

9.00 - 13.00

nieodpłatna pomoc prawna 

piątek 

8.00 - 12.00

nieodpłatna pomoc prawna 

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 15 81 81 573,  czynnym w godzinach pracy Urzędu Miasta: 7:30 – 15:30.  lub na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie oświadczeń. 

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie (znajdującej się w punktach) lub przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
 4. Nieodpłatną mediację, lub
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. Przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. Przeprowadzenie mediacji,
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 6. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
 7. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie pisemnych oświadczeń.

 


Klauzula informacyjna dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13  ust 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 8. Przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2024 roku finansowane jest z budżetu Państwa. Dotacja celowa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Dofinansowanie: 140 712,00 zł.
Wartość zadania: 140 712,00 zł.


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE TARNOBRZESKIM

(LISTA W ZAŁĄCZNIKU)

CZĘŚĆ I: wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

CZĘŚĆ II: wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.