Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

155

Strategia rozwoju

Powrót

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2023 roku wynika z sytuacji społecznej i potrzeby włączenia planów związanych z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w politykę rozwoju miasta. Miejska Biblioteka Publiczna stanowi ważny obszar aktywności kulturalnej mieszkańców miasta. Prowadzi szeroką działalność kulturalną na terenie miasta Tarnobrzega zwłaszcza promującą książkę i czytelnictwo. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku wynika również z sytuacji przestrzennej i potrzeby wpisania planowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu działań i inwestycji związanych z modernizacją i dostosowaniem bazy infrastrukturalnej do współczesnych standardów. Wpisanie planowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną inwestycji jest konieczne w celu pozyskania środków zewnętrznych zarówno europejskich jak i krajowych.

Projekt aktualizacji strategii podlega konsultacjom z: sąsiednimi gminami: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Sandomierz, Łoniów, Koprzywnica, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Miasta Tarnobrzega, a także z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.).

Konsultacje odbędą się w terminie od 25.01.2024 r. do 29.02.2024 r. 

Mieszkańcy Miasta Tarnobrzega oraz ww. podmioty mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 29.02.2024 r. poprzez:

1. złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag, osobiście w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5;

2.  przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mailowy: strategia@um.tarnobrzeg.pl;

3. przesłanie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, w okresie realizacji konsultacji (o terminowości decyduje data wpływu formularza zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Tarnobrzega);

4. złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu formularza zgłaszania uwag poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej na e-puap /43m87xibay/skrytka.

Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Projekt aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” oraz formularz zgłaszania uwag zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5, a także zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega.

W terminie 30 dni od upływu terminu zamknięcia konsultacji na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega (www.um.tarnobrzeg.pl), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega (https://bip.tarnobrzeg.pl/) zostanie zamieszczone sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, wraz z wniesionymi uwagami w trakcie konsultacji oraz odniesieniem się do nich z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.

W dniu 15.02.2024 r. o godz.14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 13 odbędzie się spotkanie konsultacyjne ww. dokumentu dla wszystkich zainteresowanych.

Pliki do pobrania

Formularz zgłaszania uwag do projektu aktualizcji Strategii rozwoju miasta Tarnobrzega do 2030 roku styczeń 2024.docx0.02MB
ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega.pdf0.09MB
Opis zmian.docx0.03MB
Strategia rozwoju miasta Tarnobrzega do 2030 roku projekt aktualizacji.pdf6.33MB
Sprawozdanie z konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku.pdf0.23MB

Dnia 28 czerwca 2023 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła uchwałę nr LXXVI/798/2023 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Dnia 28 czerwca 2023 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła uchwałę nr LXXVI/798/2023 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), która szczegółowo określa procedury opracowania strategii rozwoju gminy, wymagane elementy tego dokumentu oraz wprowadza wymóg jego spójności z innymi strategiami rozwoju.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” stanowi istotny dokument planowania rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju Miasta Tarnobrzega.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” jest spójna z wytycznymi unijnymi w obecnym ich kształcie i koresponduje z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi, w tym m.in.: Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą na 2030 r.), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2030 oraz Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Misją „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Tarnobrzega poprzez współdziałanie władz samorządowych z całą społecznością Tarnobrzega oraz zapewnianie warunków rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności gospodarki zielonej i niebieskiej oraz adaptacji do zmian klimatu.

Cele strategiczne zawarte w „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” to:

- podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Tarnobrzega oraz odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych poprzez aktywizację potencjałów, podnoszenie standardu usług publicznych i kreowanie warunków dla rozwoju nowoczesnych miejsc pracy,

- wzrost potencjału gospodarczego Tarnobrzega poprzez atrakcyjność inwestycyjną, współpracę ponadlokalną oraz rozwój zielonej i niebieskiej gospodarki,

- optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

Strategia rozwoju miasta Tarnobrzega do 2030 roku.pdf6.21MB

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020

Pliki do pobrania

strategia_rozwoju_tarnobrzega_14-20_c1eXSo.pdf2.78MB

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju  Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju
 Miasta Tarnobrzega do 2030 roku

W związku z trwającymi konsultacjami projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”, w dniu 28.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  w budynku Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Warszawskiej 227B, odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane podmioty w tym społeczne i gospodarcze.

Celem spotkania jest prezentacja założeń projektu Strategii i wzbogacenie dokumentu o uwagi i opinie zainteresowanych osób oraz podmiotów.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem: https://bip.tarnobrzeg.pl/artykul/432/2861/konsultacje-projektu-strategii-rozowju-miasta-tarnobrzega-do-2030-roku

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Pliki do pobrania

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii.docx0.02MB
Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii.pdf0.14MB
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA.docx0.02MB
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku.pdf5.75MB