Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

92

Strategia rozwoju

Powrót

Dnia 28 czerwca 2023 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła uchwałę nr LXXVI/798/2023 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Dnia 28 czerwca 2023 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła uchwałę nr LXXVI/798/2023 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), która szczegółowo określa procedury opracowania strategii rozwoju gminy, wymagane elementy tego dokumentu oraz wprowadza wymóg jego spójności z innymi strategiami rozwoju.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” stanowi istotny dokument planowania rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju Miasta Tarnobrzega.

„Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” jest spójna z wytycznymi unijnymi w obecnym ich kształcie i koresponduje z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi, w tym m.in.: Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą na 2030 r.), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2030 oraz Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Misją „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Tarnobrzega poprzez współdziałanie władz samorządowych z całą społecznością Tarnobrzega oraz zapewnianie warunków rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności gospodarki zielonej i niebieskiej oraz adaptacji do zmian klimatu.

Cele strategiczne zawarte w „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku” to:

- podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Tarnobrzega oraz odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych poprzez aktywizację potencjałów, podnoszenie standardu usług publicznych i kreowanie warunków dla rozwoju nowoczesnych miejsc pracy,

- wzrost potencjału gospodarczego Tarnobrzega poprzez atrakcyjność inwestycyjną, współpracę ponadlokalną oraz rozwój zielonej i niebieskiej gospodarki,

- optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

Strategia rozwoju miasta Tarnobrzega do 2030 roku.pdf6.21MB

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”.

Pliki do pobrania

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii.docx0.02MB
Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii.pdf0.14MB
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA.docx0.02MB
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku.pdf5.75MB

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju  Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju
 Miasta Tarnobrzega do 2030 roku

W związku z trwającymi konsultacjami projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”, w dniu 28.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  w budynku Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Warszawskiej 227B, odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane podmioty w tym społeczne i gospodarcze.

Celem spotkania jest prezentacja założeń projektu Strategii i wzbogacenie dokumentu o uwagi i opinie zainteresowanych osób oraz podmiotów.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem: https://bip.tarnobrzeg.pl/artykul/432/2861/konsultacje-projektu-strategii-rozowju-miasta-tarnobrzega-do-2030-roku

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020

Pliki do pobrania

strategia_rozwoju_tarnobrzega_14-20_c1eXSo.pdf2.78MB