Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

„Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” na sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Powrót

5 czerwca br. na nadzyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega została podjęta uchwała intencyjna dotycząca przystąpienia do ponadregionalnego projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

            Projekt zakłada utworzenie nowego, wspólnego produktu turystycznego, który będzie się składał z nowoczesnej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Wisły i jej dopływów wraz z dodatkowo towarzyszącą jej infrastrukturą rowerową.

            Trasa "Blue Valley" ma przebiegać przez obszar czterech województw: podkarpackiego,świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

            Realizacja projektu finansowana będzie w maksymalnie 85% z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Pozostała część kosztów tj. wkład własny w wysokości 15%, zostanie zabezpieczona przez Województwo Podkarpackie.

            Umowa ramowa dotycząca projektu została zawarta 14 kwietnia 2023 r. i określa zasady współpracy na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, która została zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminami: Baranów Sandomierski, Gawłuszowice, Gorzyce, Padew Narodowa, Radomyśl nad Sanem oraz Miastem Tarnobrzeg.

            Realizacja projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania przez Województwo Podkarpackie w ramach procedury aplikacyjnej.  Miasto Tarnobrzeg przystępuje do proejktu w charakterze partnera.

            Za przystąpieniem do projektu zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni.