Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Trwa rekrutacja do projektu „Twój sukces w Twoich rękach!”

Powrót

Jesteś osobą, która ukończyła 18 rok życia ?
Uczysz się/pracujesz lub zamieszkujesz na terenie woj. podkarpackiego ?
Jesteś osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową/ cywilnoprawną ?
Jesteś osobą ubogą pracującą/ odchodzącą z rolnictwa ?
Jesteś osobą niezarejestrowaną jako bezrobotna w PUP ?

 

iT Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do udziału
w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich
dla Podkarpacia 2021-2027
pod nazwą „Twój sukces w Twoich rękach!” nr FEPK.07.04-IP.01-0025/23

Głównym celem projektu realizowanego do 30.06.2025r. jest poprawa sytuacji na rynku pracy 140 osób (84 kobiet i 56 mężczyzn) dorosłych, od 18 roku życia, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami (5 kobiet i 2 mężczyzn)
zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego poprzez objęcie zindywidualizowanym wsparciem to jest ofertą/ami wsparcia zidentyfikowanymi jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.
W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE OFERUJEMY:
- Identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
- Szkolenie zawodowe ze stypendiami,
- Grupowe poradnictwo zawodowe dla części Uczestników/czek projektu,
- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla części Uczestników/czek projektu,
- Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub członków rodziny potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla części Uczestników/czek projektu.

 

Wpisowe 200 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 743 880,13 zł

Link do strony: https://it-itconsulting.eu/
Projekt jest prowadzony zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

ul. Wincentego Pola 18 35-021 Rzeszów
biuro.itconsulting@vp.pl
projekty.itconsulting@gmail.com
https://it-itconstulting.eu/
Telefon: 884 151 821 (07:00 - 15:00)