Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

LII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

Powrót

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 24 listopada 2021 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana LII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikownia się na odległość.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Analiza zatrudnienia w oświacie. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

     1) zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu,

     2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
         Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

     3) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Hieronima Dekutowskiego 17,

     4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,

     5) przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
         publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,

     6) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega,

     7) rozpatrzenia skargi,

     8) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega,

     9) zmian w budżecie na 2021 rok,

    10) zmian w budżecie na 2021 rok,

     11) zmian w budżecie na 2021 rok,

     12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.                                  

 7. Sprawy bieżące.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański