Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

Powrót

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

16 maja 2022 r. w Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 21 czerwca 2022 r.

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. realizowana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 17).

Nowelizacją przepisów ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 372 ze zm.), wprowadzono elastyczne rozwiązania dotyczące kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z nimi osoby, wobec których kwalifikacja nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym kończyły one 19 lat, z innych przyczyn niż osobiste (np. wskutek pandemii), podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata (art. 32 pkt 2a). W nowelizacji pojawił się również przepis, który umożliwia przeprowadzanie kwalifikacji w kilku okresach roku (art.. 35 pkt 3a) - dotychczas taka możliwość była zarezerwowana na wypadek ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

1.  mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

2.  mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.  osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

1)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

3) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

4) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku stają  przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 2003. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji otrzymuje prezydenta miasta imienne wezwanie, w którym określony będzie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, orzeka jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

– posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

– dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);

– książeczkę wojskową.

Na kwalifikację wojskową zostaną wezwani osoby zamieszkałe w Tarnobrzegu, a także w gminach Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie pod adresem: https://wszwrzeszow.wp.mil.pl/pl/pages/kwalifikacja-wojskowa-2020-2017-12-04-z/