Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Rozpoczynamy kolejną edycję Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

Powrót

Rozpoczęła się kolejna edycja Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłaszać oraz wybierać będą projekty, które realizowane zostaną w 2023 roku. Nabór wniosków trwa do dnia 7 sierpnia 2022 roku, a projekty zgłaszać można w dwóch kategoriach:

  • projekt duży, którego koszt jest wyższy niż 20.000,00 zł i nie przekracza 1.726.439,56 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł 56/100);
  • projekt mały, którego koszt nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

Cała pula środków na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 2.046.439,56 zł.

Zgłaszanie projektów

Zgłaszając projekt należy dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Tarnobrzega w przypadku projektu dużego i jeden podpis w przypadku projektu małego.

Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 r. można zgłaszać na kilka sposobów: 

  1. Osobiście, składając wniosek w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu
  2. Drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”;
  3. Elektronicznie, poprzez formularz elektroniczny na platformie internetowej, umieszczonej pod adresem: http://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

Za datę złożenia przyjmuje się odpowiednio datę stempla pocztowego lub datę rejestracji wniosku w Kancelarii Ogólnej lub datę nadaną przez platformę internetową.

Formularz wniosku oraz formularz listy poparcia dostępny jest do pobrania w załączniku.

Głosowanie

Głosowanie na projekty zaplanowane zostało na dni od 16 października 2022 r. do 23 października 2022 r. Głosować będziemy poprzez stronę internetową oraz w sposób tradycyjny w lokalu wyborczym. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, tylko jeden raz (tradycyjnie lub przez Internet), wybierając z listy projektów dopuszczonych do głosowania jeden projekt duży i jeden projekt mały.

Do dnia 28 października oficjalnie poznamy projekty wybrane przez mieszkańców Tarnobrzega. Projekty te zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Tarnobrzega na 2023 rok.

Harmonogram

Od 21 czerwca 2022 r. do 7 sierpnia 2022 r.- zgłaszanie projektów,

Od 8 sierpnia 2022 r. do 28 września 2022 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,

Do 28 września 2022 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,

Do 14 października 2022 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,

Do 14 października 2022 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych,

Do 14 października 2022 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,

Do 14 października 2022 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,

Od 16 października 2022 r. do 23 października 2022 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,

Do 28 października 2022 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok.

Zasady

(na podstawie uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Tarnobrzega w sprawie przeznaczenia wyodrębnionej części budżetu Miasta Tarnobrzega, zasad i trybu wyłaniania projektów zgłaszanych przez mieszkańców Miasta Tarnobrzega oraz wymagań, jakie powinny spełniać projekty budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, w szczególności:

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt;

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budżecie obywatelskim – rozumie się przez to środki pieniężne budżetu Miasta Tarnobrzega przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta Tarnobrzega w trybie określonym niniejszą uchwałą;

2) harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy, ustalany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega w drodze zarządzenia;

3) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę zamieszkałą na terenie Miasta Tarnobrzega;

4) Mieście – rozumie się przez to Miasto Tarnobrzeg;

5) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Tarnobrzega;

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Tarnobrzega;

7) Komisji Głównej – należy przez to rozumieć Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega;

8) stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową Urzędu Miasta Tarnobrzega o adresie: www.tarnobrzeg.pl;

9) BIP – rozumie się przez to stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega o adresie: www.tarnobrzeg.eobip.pl;

10) systemie informatycznym – rozumie się przez to system zarządzania budżetem obywatelskim, dostępnym na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.tarnobrzeg.pl/budzet-obywatelski/ oraz tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org, wspomagający składanie projektów, weryfikację projektów, promocje projektów oraz głosowanie na projekty.

§ 3. Na realizację zadań z budżetu obywatelskiego przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 0,55% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wysokość kwoty ustala Prezydent ogłaszając rozpoczęcie konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 4. Rozpoczęcie konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego następuje z datą ogłoszenia harmonogramu budżetu obywatelskiego.

§ 5. Proces realizacji budżetu obywatelskiego obejmuje następujące etapy:

1) rozpoczęcie naboru projektów;

2) zgłaszanie przez mieszkańców projektów do realizacji;

3) ocena zgłoszonych projektów;

4) ogłoszenie list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;

5) składanie odwołań w sprawie niedopuszczenia projektu do głosowania;

6) rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie ostatecznych list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;

7) działania promocyjno-informacyjne dotyczące projektów dopuszczonych do głosowania;

8) głosowanie na projekty przez mieszkańców;

9) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie.

§ 6. 1. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta i które zostały wybrane w oparciu o zasady ustalone w niniejszej uchwale.

2. Projektem zgłaszanym do budżetu obywatelskiego może być każde zadanie, które przyczynia się do rozwoju Miasta, w szczególności:

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;

2) działanie mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

§ 7. Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty:

1) naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;

2) wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;

3) niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;

4) zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;

5) zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;

6) generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;

7) nie spełniające kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;

8) których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;

9) jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;

10) zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;

11) których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

§ 8. 1. W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty w kategoriach:

1) projekt duży – służący mieszkańcom Miasta, którego koszt szacunkowy wynosi powyżej 20 000 zł, do wyczerpania puli środków przewidzianych na realizację budżetu obywatelskiego na dany rok, pozostałych po wyodrębnieniu puli środków na projekty w kategorii wymienionej w ust. 1 pkt 2;

2) projekt mały – o charakterze lokalnym, dotyczący swoim zasięgiem jednego osiedla miasta, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkańców jednego osiedla miasta, którego koszt szacunkowy wynosi do 20 000 zł;

2. Pula środków przeznaczona na kategorię projektów małych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 320 000,00 zł, przy czym dla każdego osiedla Miasta do realizacji wybierany jest jeden projekt, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 pkt 1-3.”;

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 9. 1. Projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Miasta.

2. Zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego dokonuje się:

1) na formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały lub;

2) za pomocą systemu informatycznego.”.

3. Do formularza zgłoszenia dołącza się listę poparcia dla proponowanego zadania, przy czym

1) dla kategorii projektów dużych listę poparcia podpisuje 15 mieszkańców;

2) dla kategorii projektów małych listę poparcia podpisuje 1 mieszkaniec osiedla, którego dotyczy popierany projekt;

3) wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 2, wraz z listą poparcia, o której mowa w ust. 3, można w terminie określonym w harmonogramie:

1) złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu;

2) wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;

3) złożyć w systemie informatycznym, przy czym oryginał listy poparcia mieszkańców należy złożyć lub przesłać w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym w sposób określony w pkt 1-2.

5. W przypadku przesłania projektu w formie elektronicznej, całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 50 MB, a dołączane pliki należy przesyłać w formacie PDF, PNG lub JPG.

§ 10. Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów uporządkowanych według kategorii projektów, wymienionych w § 8, z zachowaniem kolejności zgłoszenia, zostanie udostępniony na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu w ciągu pięciu dni od zakończenia składania projektów.

OCENA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 11. 1. Ocenę zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega przeprowadza Prezydent przy pomocy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Ocena złożonych projektów dokonywana jest pod względem:

1) spełniania wymogów formalnych,

2) zgodności z prawem oraz zasadami określonymi niniejszą uchwałą,

3) adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji projektu i jego przypisania do danej kategorii projektów,

4) wykonalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.

§ 12. Ocena projektu pod względem spełniania wymogów formalnych obejmuje sprawdzenie:

1) zachowania terminu złożenia projektu,

2) sposobu złożenia,

3) dokonania złożenia przez uprawniony podmiot,

4) sporządzenia projektu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza lub we właściwy sposób w systemie informatycznym,

5) wypełnienia formularza z danymi projektu w sposób kompletny (wypełnione zostały wszystkie pola obowiązkowe) i poprawny (wpisy w poszczególnych punktach zawierają niezbędne informacje),

6) załączenia listy z podpisami mieszkańców popierających projekt, zawierającej wymaganą liczbę podpisów,

7) wysokości kosztów szacunkowych każdego złożonego projektu, pod kątem spełnienia zasad ustalonych w § 8.

§ 13. 1. Jeżeli projekt zawiera braki nadające się do usunięcia, Prezydent wzywa zgłaszającego do jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej zgłaszającego. Nie dotyczy to przypadku, gdy zgłaszający projekt nie wskazał w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej.

2. Projekty, co, do których wnioskodawcy nie uzupełnili informacji pozwalających dokonywać oceny nie podlegają dalszemu procedowaniu.

3. W przypadku, gdy analiza projektu wskazuje, że projekt jest niewykonalny, komórka Urzędu dokonująca analizy zwraca się do wnioskodawcy z propozycją wprowadzenia zmian. Modyfikacja zgłoszenia, może być dokonana wyłącznie za zgodą wnioskodawcy. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian, które zapewnia wykonalność przedsięwzięcia, zastosowanie ma ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych komórka Urzędu dokonująca analizy zwraca się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie projektów może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń tego samego projektu, są one łączone w jeden projekt. Wnioskodawcy są o tym fakcie informowani.

§ 14. 1. Wyniki oceny są podawane do publicznej wiadomości przez Prezydenta poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie informatycznym.

2. Informacja o wynikach oceny zawiera wykaz złożonych projektów, które zostały:

1) zweryfikowane pozytywnie – projekty te będą poddane pod głosowanie;

2) zweryfikowane negatywnie – projekty te nie będą poddane pod głosowanie.

3. Dla projektów niedopuszczonych podaje się z osobna uzasadnienie niedopuszczenia każdego projektu, wraz z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania.

4. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości list projektów, o której mowa w ust. 1, osobom zgłaszającym przysługuje odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, wnosi się do Prezydenta, który przekazuje je do Komisji Głównej, która w terminie wskazanym w harmonogramie, rozstrzyga w sprawie dopuszczenia bądź niedopuszczenia tych projektów do głosowania.

6. Po rozpatrzeniu odwołań przez Komisję Główną, listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania, w podziale na kategorie projektów, ogłaszane będą na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

7. Jeżeli Komisja Główna nie dokona rozstrzygnięcia w terminie wskazanym w harmonogramie, odwołanie uznaje się za zweryfikowane negatywnie i projekt nie zostanie poddany głosowaniu.

§ 15. Osoba, która zgłosiła projekt w budżecie obywatelskim lub jest związana stosunkiem pokrewieństwa lub zależności służbowej z osobą zgłaszającą projekt, nie może uczestniczyć w pracach związanych z oceną zgłoszonych projektów. Przy zaistnieniu takiego faktu winna wyłączyć się z wszelkich czynności związanych z oceną projektów.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

§ 16. Od dnia ogłoszenia list, o których mowa w § 14 ust. 6, do końca okresu głosowania, Prezydent prowadzi działania promocyjno-informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego i projektów dopuszczonych do głosowania.

§ 17. 1. W okresie, o którym mowa w § 16, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powszechnie przyjętych norm moralnych i społecznych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

3. Na materiałach informacyjnych i promocyjnych projektów umieszczać można logotyp identyfikujący aktualną edycję budżetu obywatelskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Logotyp do pobrania udostępniony jest na stronie internetowej.

GŁOSOWANIE

§ 18. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta Tarnobrzega w drodze bezpośredniego głosowania.

§ 19. 1. Głosowanie nad wyborem projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Miasta, przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie.

2. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos na jeden wybrany projekt w każdej z kategorii projektów, o których mowa w § 8 ust. 1.

3. Każdy uprawniony do głosowania może głosować tylko raz:

1) w punkcie wyborczym wyznaczonym przez Prezydenta w drodze zarządzenia, poprzez umieszczenie wypełnionej karty do głosowania w przygotowanej do tego celu zaplombowanej urnie lub;

2) w formie elektronicznej w systemie informatycznym.

4. Zarządzeniem, o którym mowa w ust.3 pkt 1, Prezydent powołuje również komisje wyborcze, liczące od 3 do 7 członków, określa zasady i tryb ich pracy oraz ustala odpowiednią liczbę punktów wyborczych, w tym punktów do głosowania w formie elektronicznej.

4a. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przygotowanie punktu wyznaczonego do głosowania i czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania;

2) odebranie i przeliczenie otrzymanych kart do głosowania;

3) dokonanie sprawdzenia tożsamości głosujących mieszkańców;

4) prowadzenie spisu uprawnionych mieszkańców, którym wydano karty do głosowania;

5) wydawanie uprawnionym mieszkańcom kart do głosowania;

6) ustalenie liczby kart do głosowania wyjętych z urny po zakończeniu głosowania i liczby niewykorzystanych kart do głosowania;

7) sporządzenie protokołu z głosowania;

8) przekazanie kart do głosowania i protokołu z głosowania komisji skrutacyjnej.

5. W miejscu do głosowania udostępnione zostaną pełne opisy wszystkich projektów dotyczących poszczególnych kategorii projektów.

§ 20. 1. Wzór kart do głosowania, o których mowa w § 19 ust. 3, ustala Prezydent w drodze zarządzenia.

2. Na kartach do głosowania umieszcza się listę projektów zweryfikowane pozytywnie dla poszczególnych kategorii projektów, umieszczając ich tytuły, wraz z krótkim opisem, określeniem szacunkowych kosztów ich realizacji oraz informacją, jak prawidłowo oddać ważny głos.

3. Kolejność projektów na kartach do głosowania i w systemie informatycznym ustala się alfabetycznie, według tytułu projektu, nadając każdemu projektowi kolejny numer.

4. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.

5. Karty do głosowania wydaje się uprawnionemu do głosowania w punkcie wyznaczonym do głosowania, po uprzednim sprawdzeniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, wpisaniu imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uprawnionego na listę osób, które oddały głos na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

6. Każdy uprawniony otrzymuje kartę do głosowania, na której wpisuje numery wybranych projektów dla każdej z kategorii projektów, o których mowa w § 8 ust. 1.

7. Osoba wydająca karty do głosowania może odmówić wydania karty do głosowania, gdy stwierdzi, że uprawniony znajduje się już na liście osób głosujących na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 21. Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeśli po wyjęciu z urny sporządzona jest według prawidłowego wzoru oraz opatrzona jest pieczęcią Urzędu.

§ 22. Za głos ważny uznaje się kartę do głosowania, na której w kwadracie przypisanym jednej z kategorii projektów, o których mowa w § 8, głosujący wpisał numer odpowiadający jednemu z projektów dopuszczonych do głosowania dla tej kategorii projektów.

§ 23. Za głos nieważny uznaje się kartę do głosowania, na której w kwadracie do wpisania wybranego projektu:

1) pozostawiono puste miejsce, bez żadnego wpisu lub wpisano znaki nie będące cyfrą/liczbą;

2) wpisano numeru projektu, który jest niezgodny z numerami projektów dopuszczonym do głosowania;

3) wpisano więcej niż jeden numer, wybierając więcej niż jeden projekt w danej kategorii projektów.

§ 23a. Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się przy pomocy systemu informatycznego i składa się z:

1) weryfikacji osoby głosującej poprzez wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego, na który wysyłany jest kod SMS do wpisania w systemie informatycznym;

2) wyboru po jednym projekcie w każdej z kategorii projektów, o których mowa w § 8 ust. 1.

USTALENIE WYNIKU GŁOSOWANIA

§ 24. 1. Wynik głosowania ustala komisja skrutacyjna, powołana zarządzeniem Prezydenta, licząca od 3 do 7 osób, w której skład wchodzą pracownicy Urzędu oraz wskazani przez Prezydenta przewodniczący zarządów osiedli.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) odebranie kart do głosowania i protokołów z glosowania od komisji wyborczych;

2) ustalenie liczby kart do głosowania ważnych i nieważnych;

3) ustalenie liczby głosów ważnych oraz nieważnych, oddanych na poszczególne projekty w sposób tradycyjny – papierowy, jak i elektroniczny;

4) przedstawienie wyników głosowania w postaci listy rankingowej projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, wraz z podaniem liczby oddanych głosów na projekty dla każdej z kategorii projektów;

5) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji;

6) przekazanie kart do głosowania, protokołów z głosowania i dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 Prezydentowi.

3. Na podstawie wyników głosowania ustala się listę rankingową projektów dla każdej kategorii projektów, o których mowa w §8 ust. 1.

4. Listy rankingowe projektów, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie liczby uzyskanych głosów ważnych w porządku od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych głosów, przy czym w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projekty w jednej kategorii projektów, o ich kolejności na liście rankingowej decyduje odpowiednio:

1) szacunkowy koszt realizacji projektu, przy czym projekt o niższym koszcie zajmuje wyższą pozycję w rankingu lub w dalszej kolejności;

2) losowanie, które przeprowadza komisja skrutacyjna.

5. W uchwale budżetowej Miasta na kolejny rok budżetowy uwzględnia się kolejne projekty z listy rankingowej projektów, które otrzymały najwyższą liczbę ważnych głosów w danej kategorii projektów, których łączne koszty szacunkowe nie przekraczają kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania dla danej kategorii projektów, przy czym:

1) brak projektu dopuszczonego do głosowania w kategorii projektów małych dla danego osiedla Miasta lub niewskazanie przez głosujących ani jednego projektu dopuszczonego do głosowania z tej kategorii projektów dla danego osiedla Miasta skutkuje wybraniem do realizacji kolejnego projektu małego z najwyższą liczbą otrzymanych głosów, niezależnie którego osiedla projekt dotyczy;

2) w przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonych na kategorię projektów małych do realizacji kierowane są kolejne projekty małe o najwyższej liczbie otrzymanych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na tę kategorie projektów;

3) środki pozostałe po wybraniu do realizacji projektów z kategorii projektów dużych powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii projektów małych.

6. W przypadku zmiany cen towarów i usług oraz uchwały budżetowej, uniemożliwiających realizację w całości projektu, dopuszcza się ograniczenia w zakresie realizacji projektu, nie powodujące istotnej zmiany projektu.

7. Jeżeli środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego nie wystarczą do realizacji wybranych przez mieszkańców projektów, a których realizacja jest szczególnie istotna z punktu widzenia interesów mieszkańców, wysokość tych środków może zostać na wniosek Prezydenta podwyższona przez Radę Miasta Tarnobrzega.

§ 25. Listy z wynikami głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 26 - § 30 stwierdzona nieważność

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, w formie obwieszczenia, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Pliki do pobrania

załącznik nr 1 formularz zgłoszenia projektu.docx0.02MB
załącznik nr 2 lista poparcia projektu.docx0.02MB
tekst jednolity uchwały.pdf0.39MB
zarzadzenie 214 2022 harmonogram i pula środków.pdf0.18MB
zarzadzenie 367 2022 zmiana2.pdf0.17MB