Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

LXII absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

Powrót
Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa) na godzinę 9:00 została zwołana LXII absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.  Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Tarnobrzega:

     1) debata nad Raportem o stanie Miasta,
     2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

6.  Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta:

     1)  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2021 rok,
     2)  przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek,
     3)  informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega,
     4)  sprawozdanie finansowe Miasta Tarnobrzega za 2021 rok,
     5)  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,

     6)  opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o wykonaniu budżetu za 2021 rok wraz  z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta,
     7)  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania  
          budżetu za 2021 rok,

     8)  dyskusja,
     9)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2021 rok,
   10)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1)  w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/460/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata
         2021 – 2027 oraz określenia szczegółowego   trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej Uchwałą nr LIV/549/2021 Rady Miasta Tarnobrzega
         z dnia 29 grudnia 2021 r.,

    2)  przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu,
    3)  uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 2 drzew – pomników przyrody o numerach rejestrowych 672 i 673 w Tarnobrzegu,
    4)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
    5)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Ocice,
    6)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów,
    7)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu, obręb Miechocin,
    8)  nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Kajmów i Miechocin,
    9)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Miechocin,
  10)  zmiany przebiegu ulicy Podleśnej położonej w Tarnobrzegu,
  11)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg oraz zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości
         w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 12)  powierzenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
        publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych zarządzonych
        przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu,

 13)  zmian w budżecie na 2022 r.,
 14)  zmian w budżecie na 2022 r.,
 15)  zmian w budżecie na 2022 r.,
 16)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

       8.  Sprawy bieżące.
  9.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11.  Oświadczenia radnych.

12.  Zamknięcie sesji.

 

     Przewodniczący Rady Miasta

     /-/ Bogusław Potański