Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

LXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.

Powrót

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 28 września 2022 r. (środa) na godzinę 11:00 została zwołana LXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Realizacja projektu – Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

     1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego w Tarnobrzegu,
     2. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
     3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg
     4. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych  w Tarnobrzegu,
     5. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Casino Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,
     6. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Zjednoczonych Przedsiębiorstw  Rozrywkowych S.A. z
        siedzibą w Warszawie,

     7. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Medella S.A. z siedzibą  w Warszawie,
     8. nadania statutu Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, obecnie funkcjonującemu pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega,
     9. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021 – 2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
         projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

   10. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu
         konsultacji,

   11. rozpatrzenia skargi,
   12. zmian w budżecie na 2022 r.,
   13. zmian w budżecie na 2022 r.,
   14. zmian w budżecie na 2022 r.,
   15. zmian w budżecie na 2022 r.
   16. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.                                                                                       

  7. Sprawy bieżące.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański