Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

LXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.

Powrót

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 30 listopada 2022 r. (środa) na godzinę 11:00 została zwołana LXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjędcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.  Analiza zatrudnienia w oświacie. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta Tarnobrzega.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     1)  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu i nadania jednostce Statutu,
     2)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
     3)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 
           powiatowym w roku 2022 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
     4)  przyjęcia do realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023-2025,
     5)  przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie "Moja zmiana szansą dla mojej rodziny" na rok 2023 r.
     6)  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
     7)  zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu na lata 2022-2024.
     8)  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega,
     9)  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
   10)  zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
   11)  ustalenia obowiązujących w 2023 roku wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wyoskości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
           po wydaniu despozycji o jego usunięciu,
   12)  powołania do składu Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega,
   13)  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i diet dla przewodniczących zarządów osiedli,
   14)  zmian w budżecie na 2022 rok,
   15)  zmian w budżecie na 2022 rok,
   16)  zmian w budżecie na 2022 rok,
   17)  zmian w budżecie na 2022 rok,
   18)  zmian w budżecie na 2022 rok,
   19)  zmian w budżecie na 2022 rok.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania z porzedniej sesji.
  9.  Interepelacje, wnioski, i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański