Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Informacja dotycząca dodatku elektrycznego. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się do dnia 1 lutego 2023 r.

Powrót

Informacja dot. dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców w gospodarstwach domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek wynosi:

  1. 1000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  2. 1500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłacany będzie do dnia 31 marca 2023 r. – po otrzymaniu na ten cel środków od Wojewody Podkarpackiego.

Informacje o wsparciu w postaci dodatku elektrycznego uzyskać można w Urzędzie Miasta Tarnobrzega telefonicznie, dzwoniąc pod numer 15 81 81 286, 15 81 81 287, 15 81 81 285  lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta – budynek UM przy ul. Mickiewicza 7, Sektor A, Sala 1, Stanowiska nr 1, 4 i 5 albo w budynku UM przy ul. Kościuszki 30, pok. 208 i 207 (II piętro).

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną*, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków
, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

* Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  1. gospodarstwom domowym, które ogrzewają się głównie energią elektryczną, posiadającym mikroinstalacje  fotowoltaiczne;
  2. gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła i mikroinstalacje fotowoltaiczne;
  3. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
  4. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.),
  5. gospodarstwom domowym, na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1477 z późn. zm.).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania w jednym odrębnym lokalu mieszkalnym zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw tam zamieszkujących.

Przyznane środki zostaną przekazane na wskazane we wniosku konto. W przypadku braku wskazania konta Urząd Miasta Tarnobrzega poinformuje o przekazaniu środków do Banku PKO S.A. w Tarnobrzegu, ul. Piłsudskiego 8. Środki będzie można wypłacić w godzinach urzędowania banku.

Termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się  do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

  1. w wersji papierowej, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy  ul. Mickiewicza 7 – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego;
  2. w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP po zalogowaniu się na stronie https://mObywatel.gov.pl

Nie ma możliwości składania wniosków wysyłając e-mail na adres internetowy Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO do pobrania w załączeniu.

(Uwaga: informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

Poradnik jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (z wyjątkami  przewidzianymi w ustawie). Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego następują w formie decyzji administracyjnej.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego zostanie przesłana na adres poczty  elektronicznej wnioskodawcy wskazany w złożonym wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, informację o przyznaniu dodatku elektrycznego może odebrać osobiście
w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, pok. 207 i 208 (II piętro).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania/ zamieszkującym
w jednym lokalu mieszkalnym, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Podstawa prawna: art. 27 – 36 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych  rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku
z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2443).

Pliki do pobrania

Wniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego Tarnobrzeg od 17.01.23..docx0.05MB