Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

Powrót

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 25 stycznia 2022 r. (środa) na godzinę 11:00 została zwołana LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.


Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5.  Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega w 2022 roku.


  6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

      1)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
             wolontariacie na 2023 rok,

       2)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś,

       3) wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Wintoro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

       4)  wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Optimmum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

       5)  wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Proent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

       6)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w
             zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu,

       7)  wprowadzenia programu osłonowego, zapewniającego usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Tarnobrzega w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

       8)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,

       9)  delegowania radnych do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

     10)   zmian w budżecie na 2023 rok,

     11)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
             psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

     12)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu,
             ul. Słoneczna 17,

      13)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora,

      14)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

      15)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnobrzeg,

      16)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu,

      17)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu,

      18)  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

  

       Przewodniczący Rady Miasta

       /-/ Bogusław Potański