Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Transmisja LXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Powrót

 

Transmisja LXIX sesji Rady Miasta rozpocznie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 11.00

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5.  Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega w 2022 roku.


  6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

      1)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
             wolontariacie na 2023 rok,

       2)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś,

       3) wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Wintoro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

       4)  wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Optimmum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

       5)  wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku mieszczącym się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w Tarnobrzegu na rzecz Proent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

       6)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w
             zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu,

       7)  wprowadzenia programu osłonowego, zapewniającego usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Tarnobrzega w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

       8)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,

       9)  delegowania radnych do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

     10)   zmian w budżecie na 2023 rok,

     11)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
             psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

     12)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  - Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu,
             ul. Słoneczna 17,

      13)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora,

      14)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

      15)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnobrzeg,

      16)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu,

      17)  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu,

      18)  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.