Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Informacja o wyborze wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Powrót

Informacja o wyborze wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku, w dniu 10 stycznia 2023 r. Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłosił nabór wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podmioty uprawnione mogły ubiegać się za pośrednictwem Miasta Tarnobrzega o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. O udzielenie dotacji mogły ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wstępne zgłoszenia składane były od 10.01.2023 r. do 16.01.2023 r. do godz. 15.30.  

W wyniku naboru wpłynęło 5 zgłoszeń na następujące obiekty:

1) Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie,

2) Stajnia w zespole folwarcznym, os. Zakrzów,

3) Klasztor OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP,

4) Nieruchomość - Plac Bartosza Głowackiego 41,

5)  Nieruchomość - ul. Sienkiewicza 5,

6) Nieruchomość - ul. Sienkiewicza 7.

(Poz. 5 i 6 zostały złożone na jednym formularzu wstępnego zgłoszenia).

Komisja powołana Zarządzeniem nr 33/2023 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 18.01.2023 r. do oceny wstępnych zgłoszeń, wybrała do złożenia o dofinansowanie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wszystkie ww. zgłoszenia.