Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2023 roku

Powrót

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2023 roku

Od 1 marca 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 56,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
    z gospodarstw domowych, tj.: – 3,00 złoty od osoby miesięcznie.**

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Prezydent  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Rada Miasta Tarnobrzega w dniu 25 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę Nr LXIX/752/2023 Rady Miasta Tarnobrzega  zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i dodatkowo popiół.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej
w deklaracji (np. korzystanie z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika, zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania ).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać na deklaracjach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 5, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.