Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Informacja o wyborze wstępnych zgłoszeń o udzielenie dotacji współfinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Powrót

Informacja o wyborze wstępnych zgłoszeń o udzielenie dotacji współfinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku, w dniu 28 lutego 2023 r. Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłosił nabór wstępnych zgłoszeń o udzielenie dotacji współfinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Podmioty uprawnione mogą ubiegać się za pośrednictwem Miasta Tarnobrzega o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wstępne zgłoszenia składane były od 28.02.2023 r. do 7.03.2023 r. do godz. 15.30. 

W wyniku naboru wpłynęło 10 wstępnych zgłoszeń na następujące obiekty:

1) Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie, 

2) kapliczka – ul. Dzikowska 46,

3) Nieruchomość - ul. Sienkiewicza 5,

4) Nieruchomość - ul. Sienkiewicza 7,

5) Nieruchomość – ul. Sienkiewicza 3

6) Klasztor OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP – 2 wstępne zgłoszenia,

7) Nieruchomość - Plac Bartosza Głowackiego 41,

8) dawna dozorcówka – ul. Skrajna 1,

9) Stajnia w zespole folwarcznym, os. Zakrzów.

Komisja powołana Zarządzeniem nr 91/2023 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 1.03.2023 r. do oceny wstępnych zgłoszeń, wybrała do złożenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 7 zgłoszeń tj.

1) Nieruchomość - Plac Bartosza Głowackiego 41,

2) Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie,

3) Klasztor OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP – 2 wstępne zgłoszenia,

4) Stajnia w zespole folwarcznym, os. Zakrzów,

5)  Nieruchomość - ul. Sienkiewicza 7,

6) Nieruchomość - ul. Sienkiewicza 5.