Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

W Tarnobrzegu rusza nowa edycja budżetu obywatelskiego

Powrót

Już od 2 maja 2023 r. zapraszamy Mieszkańców do udziału w budżecie obywatelskim Miasta Tarnobrzega. Będzie to już XI edycja tych szczególnych konsultacji społecznych, w których Mieszkańcy Tarnobrzega zdecydują na co przeznaczyć część budżetu Miasta.

 

Pula środków przeznaczona na projekty

Społeczność Tarnobrzega wspólnie zadecyduje o wydatkowaniu z budżetu Miasta w 2024 r. kwoty 2 052 556,32 zł. W ramach ww. puli środków realizowane będą projekty w dwóch kategoriach. Na „projekty małe”, dotyczący osiedli Tarnobrzega, pula środków wynosi 680 000,00 zł, a na „projekty duże” pula środków wynosi 1 372 556,32 zł.
Jak już wiemy Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły w dwóch kategoriach projektów:

 • Projekt mały – dotyczący osiedla miasta, którego koszt szacunkowy nie przekracza 40 000,00 zł;
 • Projekt duży – ogólnomiejski, którego koszt szacunkowy jest wyższy niż 40 000,00 zł i nie przekracza maksymalnej puli środków przeznaczonych na te kategorię projektów, która wynosi 1 372 556,32 zł.

Sposób i termin składania projektów

Przyjmowanie wniosków z projektami rozpocznie się od dnia 2 maja 2023 r. i trwać będzie do 16 czerwca 2023 r. Projekty składać można w sposób tradycyjny na papierowym formularzu lub poprzez system informatyczny dostępny pod adresem internetowym: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.
Wypełniony tradycyjny, papierowy formularz zgłoszenia projektu, wraz z listą Mieszkańców popierających składany projekt, należy:

 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub
 • wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Składając projekt w systemie informatycznym, poprzez Internet, należy wprowadzić wszystkie wymagane informacje do formularza oraz załączyć skan listy Mieszkańców popierających składany projekt, przy czym oryginał listy poparcia należy złożyć lub przesłać w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym w sposób określony powyżej w przypadku składania formularza papierowego.

Edytowalne wersje formularzy zgłaszania projektu i listy poparcia znajdują się do pobrania w załączniku. Przypominamy, że w przypadku projektu dużego projekt poprzeć winno 15 mieszkańców (nie licząc wnoskodawcy). Dla projektu małego wymagany jest jeden podpis mieszkańca popierającego projekt (nie licząc wnioskodawcy).

Wymogi i weryfikacja projektów

Projekty, które spełnią wymogi formalne (regulamin przeprowadzania budżetu obywatelskiego w załączeniu) zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym. W trakcie tej oceny pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega mogą kontaktować się z autorami projektów w celu uzgodnienia propozycji zmian w projekcie.
Przypominamy, że do budżetu obywatelskiego projekty może składać każdy mieszkaniec Tarnobrzega, a projektem zgłaszanym może być każde zadanie, które przyczynia się do rozwoju Miasta, w szczególności:

 • budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
 • działanie mające na celu poprawę warunków życia Mieszkańców.

Natomiast do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty:

 1. naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 2. wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
 3. niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;
 4. zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;
 5. zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 6. generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;
 7. nie spełniające kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla Mieszkańców;
 8. których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;
 9. jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;
 10. polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;
 11. których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Weryfikacja projektów potrwa do dnia 1 września 2023 r. Od negatywnej oceny przysługuje wnioskodawcy odwołanie.

Głosowanie

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty zaplanowane zostało w dniach od 2 października 2023 r. do 15 października 2023 r. Odbywać się będzie:

 • w sposób tradycyjny, poprzez papierowe karty do głosowania;
 • poprzez system informatyczny.

Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz w wybrany dla siebie sposób. Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnobrzega, niezależnie od wieku, posiadanego obywatelstwa czy posiadania praw wyborczych.
Zwycięskie zadania zostaną ogłoszone do 20 października 2023 r. i skierowane zostaną do realizacji w 2024 r.

Haromonogram budżetu obywatelskiego

 1. od 2 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.- zgłaszanie projektów,
 2. od 19 czerwca 2023 r. do 1 września 2023 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 3. do 4 września 2023 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 4. do 22 września 2023 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 5. do 25 września 2023 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych,
 6. do 29 września 2023 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których Mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,
 7. do 29 września 2023 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,
 8. od 2 października 2023 r. do 15 października 2023 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,
 9. do 20 października 2023 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2024 rok.

Pliki do pobrania

Uchwała - regulamin BO - tekst ujednolicony.pdf0.25MB
załącznik nr 1 formularz zgłoszenia projektu.docx0.02MB
załącznik nr 2 lista poparcia dla zgłaszanego projektu.docx0.02MB
Zarządzenie - harmonogram i kwoty.pdf0.18MB