Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Informacja dla mieszkańców w zakresie końcowej sprzedaży paliwa stałego.

Powrót

Informacja dla mieszkańców w zakresie końcowej sprzedaży paliwa stałego

Jak dokonać zakupu końcowego paliwa stałego od miasta?  Procedura zakupu końcowego paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

Warunkiem koniecznym zakupu końcowego węgla jest złożenie wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (druk wniosku dostępny na stronie MOPR) w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 26 maja 2023 r.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy może dokonać zakupu paliwa stałego w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie zaświadczenia wydanego przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Zasady zakupu określa każda gmina prowadząca sprzedaż końcową węgla.

Wniosek o zakup końcowy złożony przed pierwszym dniem lub po ostatnim dniu składania wniosków o zakup wskazany w informacji, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie weryfikuje wniosek i informuje wnioskodawcę o uzyskanym prawie do zakupu końcowego – wystawiając odpowiednie zaświadczenie na podstawie, którego zostanie wydana Faktura VAT.

Mieszkaniec po uzyskaniu zaświadczenia może zakupić węgiel/ekogroszek za kwotę 1 850,00 zł brutto za 1 tonę, wpłacając właściwą kwotę, zgodną ze złożonym wnioskiem, na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega wskazanego poniżej.

Po zaksięgowaniu środków i wystawieniu faktury przez Urząd Miasta Tarnobrzega, mieszkaniec otrzyma telefoniczną informację, o możliwości odbioru faktury w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7.

Faktura jest potwierdzeniem zakupu węgla od Miasta i jest jedyną podstawą do wydania węgla przez Firmę Handlową UNIKAT (należy posiadać przy sobie dokument tożsamości w celu identyfikacji osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego paliwa).

Odbierając węgiel, mieszkaniec będzie zobowiązany podpisać kartę wydania paliwa.

Odbioru paliwa stałego należy dokonać w terminie do dnia 2 czerwca 2023 r.

Po przekroczeniu wyżej wymienionej daty wpłata zostanie zwrócona wpłacającemu. 

Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości wskazanej przez F.H. UNIKAT.

Kosztu tego mieszkaniec nie poniesie, jeśli zdecyduje się na samodzielny odbiór węgla ze składu.

Uwaga!

Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe Twoje zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla
w częściach.

W przypadku gdyby węgiel na składzie obierać będzie inna osoba niż wskazana na fakturze, konieczne jest przedstawienie upoważnienia podpisanego przez osobę, na którą wystawiony jest dokument sprzedaży, jeśli odbiorcą jest bliska osoba np. współmałżonek, wstępni np. rodzice, zstępni np. dzieci (w załączniku wzór edytowalny).

 

Cena paliwa stałego:

1 850 zł brutto – 1 tona węgla

Jak możesz zapłacić?

Gotówką w kasie Banku PKO S.A. przy ul. Piłsudskiego 8

lub

Na wskazane konto bankowe Urzędu Miasta Tarnobrzega:

Nr 28 1240 6292 1111 0011 2106 1978

Tytułem: zakup preferencyjny paliwa stałego, z podaniem ilościowym sortymentu (np. 1 tona orzech lub ekogroszek).

UWAGA!

Jeżeli wpłaty dokonuje osoba nie uprawniona do odbioru paliwa, należy dopisać w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru paliwa stałego.

lub

Przelewem na wskazane konto Urzędu Miasta Tarnobrzega

Konto bankowe Urzędu Miasta Tarnobrzega:

Nr 28 1240 6292 1111 0011 2106 1978

Tytułem: zakup preferencyjny paliwa stałego, z podaniem ilościowym sortymentu (np. 1 tona orzech lub ekogroszek).

UWAGA!

Jeżeli przelewu dokonuje osoba nie uprawniona do odbioru paliwa, należy dopisać w tytule przelewu imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru paliwa stałego.

Dane osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, jakie muszą być ujęte we wpłacie:

1. Imię i nazwisko.

2. Adres zamieszkania.

3. Ilość wagowa zakupionego paliwa.

4. Sortyment paliwa.

Telefon kontaktowy: 15 8181 264

            UWAGA!

  • Nie dokonuj przelewów dopóki nie przekażemy Ci informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  • Potwierdzenie dokonania przelewu nie jest dokumentem uprawniającym do odbioru węgla.
  • Jeśli mieszkaniec zdecyduje się na przelew – termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszych kontach.

 

 

Pliki do pobrania

Informacja o sprzedaży końcowej węgla.pdf0.05MB