Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Projekt Cyfrowa Gmina

Powrót

Projekt Cyfrowa Gmina jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5207/3/2022. Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji pracowników do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno—gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Miasta.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Miasta Tarnobrzega jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 1 390 800,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

W ramach projektu przewidziane jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, w tym umożliwiającego bezpieczną pracę zdalną oraz zapewniającego bezpieczeństwo oraz wdrożenie domeny Active Directory. Projekt zakłada również rozbudowę systemu zarządzania miastem o moduł elektronicznego zarządzania dokumentami,  zakup usług szkoleniowych, doradczych w ramach podniesienia kompetencji pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania. Przewidziany jest również zakup sprzętu i oprogramowania dla dwóch jednostek oświatowych – Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 3.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

Informacje RODO