Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Informacja o inwestycji – Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega

Powrót

Informacja o inwestycji – Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega

 

Nazwa przedsięwzięcia:  „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa.

1. Projektowana obwodnica będzie się charakteryzowała następującymi parametrami technicznymi:

 • budowana droga obwodowa- klasa G (główna)
 • szerokość jezdni – 7m (dwa  pasy  ruchu szerokości 3,5 m)
 • szerokość jezdni dróg serwisowych – 3,5 m
 • szerokość ścieżek rowerowych- 2,0 m
 • szerokość chodników – 1,5- 2,0 m
 • kategoria ruchu-KR4
 • prędkość projektowa poza terenem zabudowy- 70 km/h
 • prędkość projektowa w terenie zabudowanym- 50 km/
 • dopuszczalne obciążenie na oś- 115 kN/oś
 • skrzyżowania z drogami klasy Z,L,D
 • połączenie z punktami węzłowymi za pomocą dróg gminnych i serwisowych

2. Zakres rzeczowy zadania:

 • wybudowanie  na terenie miasta Tarnobrzega nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości około 9 km ( początek w km 0+270 ul. Sikorskiego zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 871, koniec w miejscu włączenia do istniejącego ronda w ul. Warszawskiej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 723 )
 • budowa odcinków chodnika jednostronnego w km ok. 2+281 – 4+429,
 • budowa ścieżek rowerowych zaprojektowanych jako ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż rond, jako dowiązanie do istniejących ścieżek lub projektowanych w ramach innych zadań,
 • budowa oświetlenia ulicznego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych w budowanych i przebudowywanych skrzyżowaniach
 • zieleń izolacyjna 
 • budowa  przepustów w ilości ok. 8 szt. oraz przejść dla zwierząt,
 • budowa 3-ch rond:

     a)  na odcinku włączenia obwodnicy z ul. Sikorskiego

     b) na skrzyżowaniu z ul. M. Curie-Skłodowskiej

     c) na  skrzyżowaniu z ul. Bema

 • budowa innych skrzyżowań w ciągu drogi obwodowej,
 • budowa dróg serwisowych (w tym przebudowa istniejących dróg w celu dostosowania do parametrów dróg serwisowych),
 • budowa ekranów akustycznych w wyznaczonych miejscach,
 • budowa wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa sygnalizacji świetlnych,
 • budowa/przebudowa sieci uzbrojenia, systemu odwodnienia, 
 • przebudowa dróg gminnych i wojewódzkich na odcinkach bezpośredniego powiązania z przedmiotową obwodnicą
 • prace wyburzeniowe, wycinka kolidującej zieleni, inwentaryzacje
 • inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskanych warunków technicznych, opinii i decyzji formalno-prawnych.

3. Wykonawca: STARBAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

4. Koszt realizacji inwestycji Aneks nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-02 z dnia 17.03.2022r.):  71 084 603,80 zł brutto

Dofinansowanie:

umowa nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00 z dnia 28.09.2017r. – 42 441 528,69 zł

umowa nr 1/2020 z dnia 04.03.2020r. – 1 000 000,00 zł

rezerwa subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów – 11 763 054,00 zł

 

5. Termin realizacji inwestycji : 29.07.2022r. (zakończenie realizacji projektu – 31.10.2022r.