Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

260

Otwarte konkursy ofert na 2023 rok

Powrót

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: Sfinansowanie wkładu własnego na zadania publiczne z zakresu kultury, które uzyskały dofinansowane ze środków spoza budżetu Miasta Tarnobrzega

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć: do 22 lutego 2023 r., kolejne do 5 dnia każdego miesiąca 2023 r. z zastrzeżeniem ust. 3.
Ostatnie otwarcie ofert odbędzie się do 5 grudnia 2023 r. Jeśli dzień otwarcia ofert wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin otwarcia ofert nastąpi w pierwszy roboczy dzień następujący po nim. Otwarcie ofert każdorazowo odbędzie się w Wydziale Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 100 (parter).
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „OTWARTY KONKURS OFERT 2023 Wkład własny - kultura”, wraz z nazwą organizacji oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”.

Pliki do pobrania

Zarządzenienie 51_2023.pdf1.32MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złoż do dnia 20.02.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Zarządzene 50_2023.pdf1.31MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu kultury

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 20.02.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Zarządenie 49_2023.pdf1.31MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zmiana terminu składania ofert

Pliki do pobrania

zarzadzenie 42.2023 z 26.01.2023 ogłoszenie konkursu - zmiana terminu.pdf0.17MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

Zarządzenie 3_2023 3.01.2023 nabór do komisji.pdf0.60MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

Zalacznik 2 do 2_2023 wzór formularza oferty.pdf0.21MB
Zarzadzenie 2-2023 z 3.01.2023 ogłoszenie konkursu ofert.pdf1.33MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Pliki do pobrania

zarządzenie 488 2022 z 28.12.2022 nabór kandydatów do komisji SiT.pdf0.62MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 18.01.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania

zarządzenie 484 2022 z 27.12.2022 ogłoszenie konkursu ofert SiT.pdf1.31MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Pliki do pobrania

zarządzenie 489 2022 z 28.12.2022 nabór do komisji PS.pdf0.62MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy
złożyć do dnia 18.01.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama
Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na
adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data
wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania

zarządzenie 485 2022 z 27.12.2022 ogłoszenie konkursu ofert PS.pdf1.31MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Pliki do pobrania

zarzadzenie 451 2022 nabor do komisji placowka.pdf1.29MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Pliki do pobrania

zarzadzenie 452 2022 nabor do komisji schronisko.pdf1.29MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Pliki do pobrania

zarzadzenie 453 2022 nabór do komisji SUO.pdf1.63MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego - „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega” w 2023 roku

Pliki do pobrania

zarzadzenie 440 2022 ogloszenie otwartego konkursu ofert - SUO.pdf2.86MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego - „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Miasta Tarnobrzega” w 2023 roku

Pliki do pobrania

zarzadzenie 439 2022 ogloszenie otwartego konkursu ofert - schronisko dla bezdomnych.pdf2.88MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi” w 2023 roku

Pliki do pobrania

zarządzenie 438 2022 ogłoszenie otwartego konkursu ofert - placówka opiekuńczo wychpwawcza.pdf2.93MB