Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

805

Otwarte konkursy ofert na 2023 rok

Powrót

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Sfinansowanie wkładu własnego na zadania publiczne z zakresu sportu i turystyki , które uzyskały dofinansowane ze środków spoza budżetu Miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 - Wzór oferty (2).docx0.03MB
Zarządzenie 99_2023.pdf1.33MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w 2023 roku

Pliki do pobrania

Nabor do komisji konkursowej z zakresu AOON.pdf1.28MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Pliki do pobrania

zarzadzenie 452 2022 nabor do komisji schronisko.pdf1.29MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu kultury

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 20.02.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Zarządenie 49_2023.pdf1.31MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Sfinansowanie wkładu własnego na zadania publiczne z zakresu kultury, które uzyskały dofinansowane ze środków spoza budżetu Miasta Tarnobrzega w 2023 roku

Pliki do pobrania

Zarządzenie 213_2023.pdf0.17MB

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej” w 2023 roku

Pliki do pobrania

zarzadzenie uniewaznienie konkursu opieka wytchnieniowa 2023.pdf0.17MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotację celową z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku pub

Oferty konkursowe należy składać:
1. W zamkniętej kopercie,
2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2023 – ZADANIA INNE NIŻ OKRESLONE W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,
3. W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2023 r.
4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 2 do zarzadzenia formularz oferty.docx0.02MB
zarzadzenie ogłoszenie konkursu ofert.pdf0.62MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja akcji "Lato w mieście"

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 23 maja 2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „OTWARTY KONKURS OFERT 2023– „Lato w Mieście” wraz z nazwą organizacji (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”).

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 - Wzór oferty.docx0.03MB
Zarzadzenie 155_2023 ogłoszenie konkursu.pdf1.39MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Sfinansowanie wkładu własnego na zadania publiczne z zakresu kultury, które uzyskały dofinansowane ze środków spoza budżetu Miasta Tarnobrzega w 2023 roku

Pliki do pobrania

Zarządzenie 147_2023 rozstrzygnięcie naboru.pdf0.17MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 23 maja 2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „OTWARTY KONKURS OFERT 2023 – „Organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii”, wraz z nazwą organizacji oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 - Wzór oferty.docx0.03MB
Zarządzenie 156_2023 ogłoszenie konkursu.pdf1.40MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego - „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega” w 2023 roku

Pliki do pobrania

zarzadzenie 440 2022 ogloszenie otwartego konkursu ofert - SUO.pdf2.86MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy
złożyć do dnia 18.01.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama
Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na
adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data
wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania

zarządzenie 485 2022 z 27.12.2022 ogłoszenie konkursu ofert PS.pdf1.31MB

Komunikat Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

komunikat zapobieganie zjawiskom patologicznym.pdf0.09MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja akcji "Lato w mieście"

Pliki do pobrania

Zarządzenie 210_2023.pdf0.25MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego - „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Miasta Tarnobrzega” w 2023 roku

Pliki do pobrania

zarzadzenie 439 2022 ogloszenie otwartego konkursu ofert - schronisko dla bezdomnych.pdf2.88MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Pliki do pobrania

zarzadzenie 453 2022 nabór do komisji SUO.pdf1.63MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Pliki do pobrania

zarządzenie 489 2022 z 28.12.2022 nabór do komisji PS.pdf0.62MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

Zarządzenie 3_2023 3.01.2023 nabór do komisji.pdf0.60MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Pliki do pobrania

zarzadzenie 87 2023 z 24.02.2023 rozstrzygniecie konkursu pomoc spoleczna.pdf0.28MB

Komunikat Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

Pliki do pobrania

komunikat kultura.pdf0.10MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi” w 2023 roku

Pliki do pobrania

zarządzenie 438 2022 ogłoszenie otwartego konkursu ofert - placówka opiekuńczo wychpwawcza.pdf2.93MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zmiana terminu składania ofert

Pliki do pobrania

zarzadzenie 42.2023 z 26.01.2023 ogłoszenie konkursu - zmiana terminu.pdf0.17MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pliki do pobrania

zrzadzenie 102 2023 rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert.pdf0.24MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

Zalacznik 2 do 2_2023 wzór formularza oferty.pdf0.21MB
Zarzadzenie 2-2023 z 3.01.2023 ogłoszenie konkursu ofert.pdf1.33MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Pliki do pobrania

zarządzenie 488 2022 z 28.12.2022 nabór kandydatów do komisji SiT.pdf0.62MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złoż do dnia 20.02.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Zarządzene 50_2023.pdf1.31MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Pliki do pobrania

zarządzenie 86 2023 z 24.02.2023 wyniki konkursu SiT.pdf0.34MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

Zarządzeenie 101_2023-1.pdf0.35MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu kultury

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 121_2023 rozstrzygniecie konkursu - kultura.pdf0.29MB

Ogłaszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku

Pliki do pobrania

OpWytch nabor do komisji konkursowej Załącznik nr 2.pdf0.36MB
OpWytch nabor do komisji konkursowej Załącznik nr 3.pdf0.52MB
OpWytch nabór do komisji konkursowej Załącznik nr 1_do zarzadzenia.pdf0.20MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 18.01.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania

zarządzenie 484 2022 z 27.12.2022 ogłoszenie konkursu ofert SiT.pdf1.31MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: Sfinansowanie wkładu własnego na zadania publiczne z zakresu kultury, które uzyskały dofinansowane ze środków spoza budżetu Miasta Tarnobrzega

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć: do 22 lutego 2023 r., kolejne do 5 dnia każdego miesiąca 2023 r. z zastrzeżeniem ust. 3.
Ostatnie otwarcie ofert odbędzie się do 5 grudnia 2023 r. Jeśli dzień otwarcia ofert wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin otwarcia ofert nastąpi w pierwszy roboczy dzień następujący po nim. Otwarcie ofert każdorazowo odbędzie się w Wydziale Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 100 (parter).
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „OTWARTY KONKURS OFERT 2023 Wkład własny - kultura”, wraz z nazwą organizacji oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”.

Pliki do pobrania

Zarządzenienie 51_2023.pdf1.32MB

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Pliki do pobrania

Ogłoszenie konkursu ofert- OWytchnieniowa.pdf0.92MB
zarządzenie ogłoszenie konkursu Załącznik nr 2 - Wzór oferty.pdf0.67MB
zarządzenie ogłoszenie konkursu Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf0.55MB

Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert realizacji zadań publicznych z zakresu Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 roku.

Pliki do pobrania

Zarządzenie - powołanie komisji do oceny ofert.pdf0.79MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii

Pliki do pobrania

Zarządzenie 211_2023.pdf0.26MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 rok

Pliki do pobrania

Ogłoszenie konkurs ofert - AOON.PDF1.10MB
Załącznik nr 2 - Wzór oferty.pdf0.67MB
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf0.55MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Pliki do pobrania

zarzadzenie 451 2022 nabor do komisji placowka.pdf1.29MB

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu kultury

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 05.06.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Pula środków wynosi 35.000,00 zł.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 - Wzór oferty.docx0.03MB
Zarządzenie 156_2023 ogłoszenie konkursu.pdf1.40MB