Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

121

Zwolnienia podatkowe

Powrót

Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną

Przedsiębiorcy inwestujący w Tarnobrzegu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości  na okres 5 lat przy nakładach finansowych na inwestycję początkową nie niższych niż 1 000 000 zł w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Zwolnieniu podlegają nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty.

Podstawą udzielania zwolnień jest Uchwała Nr LVI/571/2022 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

Pomoc jest obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne (aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną własność intelektualną).

Zwolnienie, nie dotyczy gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części:

 1. związanych z działalnością handlową i instytucji finansowych;
 2. zajętych na stacje paliw i myjnie samochodowe;
 3. związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie wynajmu powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność handlową i cele mieszkaniowe.

Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu pomocy 37,5 mln euro. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. Intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o:

 1. 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,
 2. 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 1. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
 2. cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności:

a) maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci teleinformatycznych,

b) środków transportu,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

e) urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

f) infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 1. cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

b) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

c) są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i będą związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat albo 3 lata w przypadku MŚP;

 1. koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku dużych przedsiębiorców.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy.

Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:

 1. dokonanie właściwemu organowi podatkowemu, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy;
 2. wniesienie przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;
 3. utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji; wymiana w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu jest możliwa, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez minimalny okres;

Przedsiębiorca nabywa prawo do otrzymania pomocy z dniem dokonania zgłoszenia. Pomocy inwestycyjnej udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr LVI/571/2022 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (DZ. URZ. WOJ. 2022.851)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 297 z późn. zm.)

Pliki do pobrania

Zwolnienia podatkowe w Tarnobrzegu.docx0.02MB