Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

8

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Powrót

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Podkarpackie
Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

Partnerzy Projektu: Powiat Bieszczadzki, Powiat Brzozowski, Powiat Dębicki, Powiat Jarosławski, Powiat Kolbuszowski, Powiat Leski, Powiat Leżajski, Powiat Lubaczowski, Powiat Łańcucki, Powiat Mielecki, Powiat Niżański, Powiat Przemyski, Powiat Przeworski, Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Powiat Rzeszowski, Powiat Sanocki, Powiat Stalowowolski, Powiat Strzyżowski, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Rzeszów, Miasto Tarnobrzeg.

Wartość całkowita projektu: 180 861 148,24 PLN

Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 150 414 601,97  PLN

Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Miasto Tarnobrzeg: 3 343 222,95 PLN
Kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Miasto Tarnobrzeg: 2 769 418,36 PLN
Termin realizacji całego projektu: 
2014 – 2021.

Cel projektu:

Celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym. Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań planistycznych, ochrony środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawy wizerunku i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym.

Beneficjenci projektu
Zakłada się, że Beneficjentami ostatecznymi (rozumianymi jako grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) będą:

 • obywatele (osoby fizyczne, mieszkańcy regionu);
 • przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze zainteresowane informacją przestrzenną i planami zagospodarowania przestrzennego);
 • osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.);
 • uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania;
 • Budowa portalu regionalnego w tym opracowanie i publikacja e-usług;
 • Wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
 • Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiatach;
 • Tworzenie i aktualizacja powiatowych baz GESUT;
 • Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiatach;
 • Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
 • Wdrożenie systemów geodezyjnych.

Efekty realizacji projektu:

 • wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację samorządową;
 • dostosowanie poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego do nowych technicznych i technologicznych wyzwań;
 • wzrost rozwoju, zakresu i jakości świadczenia e-usług, obejmujących informację przestrzenną;
 • wzrost konkurencyjności lokalnej oraz wojewódzkiej gospodarki i turystyki;
 • wzrost efektywności działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego i działań administracji samorządowej;
 • integracja informacji przestrzennej z procedurami i danymi opisowymi;
 • wdrożenie mechanizmów przepływu, integracji i harmonizacji danych;
 • integracja danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
 • harmonizacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
 • umożliwienie prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji rejestrów oraz map;
 • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych;
 • zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności obsługi interesantów;
 • zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych, ewidencjach oraz bazach danych prowadzonych w starostwach;
 • podniesienie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.