Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

124

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg

Powrót

I posiedzenie Rady Doradczej do spraw Zintegrowanych Inwestycji

16 marca br.  w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Doradczej do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg (ZIT MOF Tarnobrzeg). Rada jest organem doradczym działającym przy Związku ZIT MOF Tarnobrzeg, pełni funkcję konsultacyjno – opiniodawczą w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027 (Strategia ZIT). W skład Rady Doradczej ZIT weszło sześciu przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie MOF Tarnobrzeg w obszarach rozwoju lokalnego, sportu, turystyki i rekreacji, gospodarki,  przedsiębiorczości, kultury i sztuki.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" reprezentował Marcin Flis, Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" - Piotr Pastuła, Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny - Maciej Ślęzak, Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg - Janusz Bobula, Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej "Mały Wawel" - Anna Krempa, a Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Tarnobrzegu - Stanisław Bochniewicz. Celem funkcjonowania Rady jest zwiększenie udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w realizacji rozwoju strategicznego. Aktywny udział przedstawicieli organizacji społecznych pomoże w przygotowaniu i realizacji Strategii ZIT w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • opiniowanie projektu Strategii ZIT wraz z listą zintegrowanych projektów wskazanych do realizacji,
  • opiniowanie zmian Strategii ZIT,
  • udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.

Pierwszym obradom Rady Doradczej ZIT przewodniczył Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, jako lider MOF Tarnobrzeg. Podczas posiedzenia wybrano w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę, a także przyjęto Regulamin Rady Doradczej ds. ZIT MOF Tarnobrzeg.  Na Przewodniczącą Rady została wybrana Anna Krempa, natomiast na Zastępcę Janusz Bobula. Po posiedzeniu Rady odbyło się spotkanie jej członków z przedstawicielami Gmin wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg, tj. Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesławem Ordonem, Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Markiem Mazurem, Wójtem Gminy Gorzyce Leszkiem Surdym oraz Zastępcą Wójta Gminy Grębów Robertem Pędziwiatrem. Podczas spotkania Witold Pycior z TARR-u – wykonawcy Strategii ZIT –  przedstawił w formie prezentacji multimedialnej stan prac nad przygotowaniem Strategii ZIT, w tym propozycje projektów zintegrowanych. W trakcie spotkania omówiono również obszary wsparcia ujęte w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027.


Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzeg (MOF Tarnobrzeg) tworzą Miasto Tarnobrzeg (Lider), Gmina Nowa Dęba, Gmina Baranów Sandomierski, Gmina Grębów i Gmina Gorzyce (Gminy Partnerskie).  MOF Tarnobrzeg został wyznaczony zapisami Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 uchwalonej w dniu 28.09.2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Komisja Europejska w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 przedstawiła instrumenty terytorialne, w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem wspierającym zrównoważony rozwój terytorialny i promujący partnerski model współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi miejski obszar funkcjonalny. Celem wdrażania ZIT jest:  

  1. realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju odpowiadających na wspólne problemy, potrzeby i wyzwania rozwojowe,
  2. budowanie partnerstwa oraz wspieranie współpracy w ramach obszaru funkcjonalnego
  3. wspieranie rozwoju kompetencji samorządu terytorialnego do przygotowania i wdrażania strategii ZIT
  4. wspieranie zdolności do pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. 

W celu realizacji ZIT konieczne było zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, czyli powołanie tzw. Związku ZIT z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi MOF Tarnobrzeg oraz opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Związek ZIT stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu kreowanie polityki rozwoju na obszarze tych samorządów. Zawarcie porozumienia międzygminnego jest jedną z dopuszczalnych form określających zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji pakietu projektów.

W dniu 22 grudnia 2021 r. Prezydent Tarnobrzega, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Wójt Gminy Grębów oraz Wójt Gminy Gorzyce podpisali Porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg i tym samym powołano Związek ZIT.  http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/515.pdf

Porozumienie międzygminne pozwoli na efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zaangażowanie Stron Porozumienia we wspólną realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych prowadzić będzie do wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich Stron oraz ich integracji, które sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi MOF Tarnobrzeg.

Link do artykułu

Miasto Tarnobrzeg, jako Lider porozumienia zobowiązane jest do koordynacji działań zmierzających do opracowania i wdrożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027 (Strategia ZIT).

Strategia ZIT umożliwi realizację wspólnych przedsięwzięć przez Lidera i Gminy Partnerskie MOF Tarnobrzeg. Jest dokumentem odpowiadającym na wyzwania jakie stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego rosnąca rola obszarów funkcjonalnych. Dokument zostanie opracowany przy udziale wszystkich samorządów objętych Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Tarnobrzeg.

Opracowanie Strategii ZIT wpłynie na efektywność podejmowanych działań oraz na zwiększenie dostępności źródeł zewnętrznego finansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Umowę z wykonawcą Strategii ZIT podpisano w dniu 19.07.2022 r.

Ze względu na konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i realizacje Strategii ZIT wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Miasto Tarnobrzeg i Gminy Partnerskie podjęły decyzję o  powołaniu Rady Doradczej ZIT MOF Tarnobrzeg.

W związku z tym w dniu 03.01.2023 r. ogłoszono nabór kandydatów do Rady Doradczej ZIT. Zgłoszenia przyjmowano do dnia 25.01.2023 r.

Link do ogłoszenia

W celu zebrania danych do Strategii ZIT, wykonawca opracował ankietę nt. jakości życia mieszkańców obszaru MOF Tarnobrzeg.

https://forms.office.com/r/3FZdwgibaL

Spotkanie Rady Doradczej do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg

Spotkanie Rady Doradczej do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg

W dniu 11 października br. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyło się II posiedzenie Rady Doradczej ZIT MOF Tarnobrzeg połączone ze spotkaniem z przedstawicielami Gmin wchodzących....

Czytaj więcej