Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

45

Akty prawne - SGO

Powrót

AKTY PRAWNE

Prawo miejscowe:

1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r Nr XXX/288/2016 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg ze zm.

2. Uchwała z dnia 05 czerwca 2020 r Nr XXVIII/313/2020 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ze zmianami

3. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r Nr XXX/290/2016 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała z dnia 05 czerwca 2020 r Nr XXVIII/311/2020 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ze zmianami.

5. Uchwała z dnia 22 lutego 2023 r Nr LXX/753/2023 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

6. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r Nr XXX/293/2016 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg

7. Uchwała z dnia 05 czerwca 2020 r Nr XXX/329/2020 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy ze zmianami.

8. Uchwała z dnia 14 grudnia 2018r III/35/2018 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Akty prawne znajdziemy w linkach poniżej http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=30&layout=1&page=0

http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/zbior_uchwalVIII.htm

Prawo krajowe