Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

71

Akty prawne - SGO

Powrót

AKTY PRAWNE

Prawo miejscowe:

  1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/288/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
    w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeghttp://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/288.pdf

Tekst jednolity  https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/2716/

 Zmiany https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/911957/Uchwala-LXIX_742_2023

Rozstrzygnięcie nadzorcze http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/Roztrzygni%C4%99cie312.pdf

2. Uchwała z dnia 05 czerwca 2020 r  Nr XXVIII/313/2020 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/313.pdf

Zmiany https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/911970/Uchwala-LXIX_752_2023

3. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/290/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/694904/Uchwala-XXX_290_2016

4. Uchwała z dnia 05 czerwca 2020 r  Nr XXVIII/311/2020 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/696128/Uchwala-XXVIII_311_2020

Rozstrzygniecie nadzorcze https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/852679/Rozstrzygniecie_nadzorcze-P-II_4131_2_181_2020

5. Uchwała z dnia 22 lutego 2022r  Nr LXX/753/2023 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/921230/Uchwala-LXX_753_2023

6. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/293/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/694907/Uchwala-XXX_293_2016

7. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/294/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Tekst jednolity https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/692825/

Zmiana https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/696132/

8. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/295/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/694910/Uchwala-XXX_295_2016

 

Prawo krajowe

Ustawy:

 

Rozporządzenia: