Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

18

Pies przewodnik

Powrót

Zgodnie z art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), za psa asystującego uważa się odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Osoba niepełnosprawna może wejść z psem przewodnikiem do banku, urzędu, szkoły czy restauracji. Może też skorzystać ze wszystkich środków transportu.
W związku z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 223, poz. 1463) osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym, w szczególności do budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Prawo to obowiązuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego iwodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Jednocześnie w myśl przepisów ust. 3 art.20a ww. ustawy przedmiotowe uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest dowyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. Nr 64, poz. 399) wyróżnia się następujące rodzaje psów asystujących:
1. pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę;
2. pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu;
3. pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu;
4. pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.
Wobec powyższego psy będące asystentami osób niepełnosprawnych mogą w pociągach uruchamianych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., być przewożone bez zgody współpodróżnych.

Na przewóz psa asystującego pociągiem uruchamianym przez "Przewozy Regionalne” sp. zo.o. należy nabyć bilet, odpowiednio:

  • na przewóz psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej – bilet jednorazowy z ulgą 95%,
  • na przewóz:

- psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo,
- psa sygnalizującego osoby głuchej i niedosłyszącej,
- psa sygnalizującego atak choroby (np. epilepsji, chorób serca),
bilet z opłatą zryczałtowaną – 4,00 zł.