Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

595

Deklaracje i opłaty

Powrót

DEKLARACJE I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dnia 30 czerwca 2016 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła Uchwałę Nr XXX/289/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Do uchwały została wprowadzona zmiana w dniu 25 stycznia 2023r (Uchwała Nr LXIX/752/2023Rady Miasta Tarnobrzega. Opłata nie jest podatkiem, więc jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami, to Rada Miasta może zmienić stawkę opłaty.

Na terenie miasta Tarnobrzega opłata za gospodarowanie odpadami jest  obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Stawki opłat za odpady wynoszą:

• 28,00 zł od os/m-c przy selektywnej zbiórce odpadów

• 56,00 zł od os/m-c przy nieselektywnej zbiórce odpadów

          Obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne
 i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku budynków wielolokalowych (bloków mieszkalnych) w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady
w nieruchomościach zamieszkałych. W przypadku budynków wielolokalowych (bloków mieszkalnych) opłata będzie pobierana w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców, czy zarządy wspólnot.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji. Na podstawie danych zawartych w deklaracji tj. ilości zamieszkałych osób oraz przyjętej stawki, stosując przyjętą metodę obliczania wysokości opłaty (ilość mieszkańców * stawka = opłata) będzie można ustalić wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają w terminie 14 dni od dnia zamieszkania przez pierwszego mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. wysokości stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miasta, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega lub pobrać ją w formie elektronicznej ze strony internetowej www.tarnobrzeg.pl, następnie wydrukować, wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać lub dostarczyć w inny sposób do Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Deklaracja zostanie sprawdzona przez Urząd Miasta. Jeżeli ktoś jej nie wypełni lub poda nieprawdziwe dane wówczas decyzję o wysokości opłaty wyda Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Na podstawie  uchwały  Nr XXX/290/2016 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty należy uiszczać bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Dopuszcza się możliwość uiszczania opłaty z góry w terminach:

- rocznych (do 31 stycznia),

- półrocznych (do 31 stycznia za I półrocze i do 31 lipca za II półrocze)

- kwartalnych (do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj.:31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października).

          Jeśli na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, zobowiązany jest do uiszczenia całości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu zamieszkania uiszcza opłatę począwszy od kolejnego miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wystawiona będzie decyzja określająca wysokość opłaty. Podstawę naliczenia stanowić będzie liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości, zgodnie ewidencją meldunkową i stawka jak za odpady zmieszane tj. 56 zł. W związku z tym korzystniejsze jest złożenie deklaracji, która pozwala na wybranie stawki a w przypadku zamieszkiwania innej liczby mieszkańców niż wynika to z zameldowania złożenie stosownych oświadczeń o zamieszkaniu tych osób w innym miejscu.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej gmina wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty. Wystawiane także będą upomnienia a w przypadku dalszego uchylania się od płatności sprawy będą kierowane do prowadzenia egzekucji komorniczej.
 W większości przypadków będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z kosztami upomnień, odsetek od zaległości, zajęcia rachunku bankowego oraz opłat komorniczych.

 

Opłatę należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega lub przelewem na konto w Banku PeKaO S.A. I O/ Tarnobrzeg

Nr 62124022231111001093095568 w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, miesiąc za który płacimy oraz dodając słowo „Odpady”.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.15822 65 70 wew. 225.

 

Pliki do pobrania

wzor_dekl._1.doc_1_poprawiony_003_3.pdf0.18MB