Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

177

Seniorzy

Powrót

Rusza projekt wsparcia dla tarnobrzeskich seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów”  wprowadza innowacyjne formy wsparcia dla niesamodzielnych seniorów tj. osób 60 +, mieszkańców miasta  Tarnobrzega. Uczestnikami projektu będą kobiety i mężczyźni (35 osób) oraz 20  opiekunów nieformalnych (tj. osób dorosłych, sprawujących faktyczną opiekę nad osobą niesamodzielną i niepobierających z tego tytułu żadnych świadczeń pieniężnych).

Projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych w postaci teleopieki dla 20 samotnie zamieszkujących  lub przebywających okresowo samotnie w domu  seniorów ( uczestnik projektu otrzyma zestaw : transmiter (zestaw głośnomówiący) i opaskę na rękę), która zapewnia szybki i  łatwy sposób wzywania pomocy w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia, zagrożenia życia, nieszczęśliwego wypadku oraz innych potrzeb powiadomienia służb ratunkowych.  

Kolejną innowacją jest wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych – 5-ciu niesamodzielnych seniorów będzie mogło korzystać z pomocy osób blisko zamieszkujących. Usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu i będą obejmować pomoc w zakupach podstawowych artykułów, pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego, uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek służby zdrowia i urzędów użyteczności publicznej, informowania rodziny i właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych, a także odwiedziny w szpitalu. 5 osób świadczących  sąsiedzkie usługi opiekuńcze będzie zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej.

W ramach projektu przewidziany jest również rozwój dotychczas świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania polegający na rozszerzeniu świadczenia usług o weekendy, święta i dni wolne od pracy, a także zwiększeniu czasu świadczenia usług o godziny popołudniowe i wieczorne. Na potrzeby realizacji tego zadania zostanie zatrudnione 2 osoby na umowę cywilno-prawną, które swoja opieką obejmą co najmniej 10-ciu Seniorów.

Ponadto Senior - uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z poradnictwa psychologicznego, dietetycznego, pielęgnacyjnego oraz poradnictwa w zakresie rehabilitacji. Projekt przewiduje również objecie wsparciem opiekunów nieformalnych  seniorów uczestniczących w projekcie w postaci poradnictwa psychologicznego oraz szkoleń w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji osób starszych, a także  udzielania pierwszej pomocy ( zakończone certyfikatem). W sytuacji kiedy opieka nad osobą zależną uniemożliwia opiekunowi udział w zaplanowanych szkoleniach (dla 10 opiekunów) zapewnia się krótkoterminową opiekę nad osoba niesamodzielną na czas trwania szkoleń. Zatrudniona zostanie pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do udziału w projekcie planowana jest od 5 czerwca do 19 czerwca 2017 roku.

Projekt trwa do 31.12.2018 roku

Całkowita wartość projektu:
 510 019,80  zł (pięćset dziesięć tysięcy dziewiętnaście złotych  80/100) w tym:
-  kwota dofinansowania  484 423,80 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta  dwadzieścia trzy złote 80/100)
-  wkład własny (zasiłki celowe)  25 596,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

 

Informator Seniora

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się dystrybucja pierwszego wydawnictwa adresowanego specjalnie do Seniorów z nadzieja, że ułatwi ono codzienne funkcjonowanie, pozwoli pełniej korzystać z ofert, jakie do starszego pokolenia kierują miejskie instytucje, działające w Tarnobrzegu kluby i stowarzyszenia. W jednym miejscu zebrane zostały najważniejsze dane – adresy i telefony placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, urzędów, podmiotów organizujących w Tarnobrzegu życie kulturalne i dopingujących do aktywności sportowej. Podpowiadamy, jak w ciekawy i twórczy sposób zorganizować swój wolny czas, by nie dać sie marazmowi i samotności.

Szanowni Państwo, samorząd Tarnobrzega dostrzega problemy osób starszych i poprzez wiele działań, w tym niniejszy informator, stara sie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, by w Tarnobrzegu seniorom żyło się wygodnie, bezpiecznie i ciekawie.

Prezydent Miasta Tarnobrzega – Grzegorz Kiełb