Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

172

Dofinansowanie

Powrót

Każdego roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje samorządom wojewódzkim i powiatowym na podstawie art. 48 ust.1 , pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 127 poz 721 z późn. zm.) środki (w wysokości ustalonej algorytmem) przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Tarnobrzegu dysponentem środków jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, a  realizatorem zadań: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) oraz Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

Zaproponowany przez MOPR i PUP podział środków na poszczególne zadania, zaopiniowany przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych zatwierdzany jest uchwałą Rady Miasta pod koniec pierwszego kwartału danego roku.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
•    szkolenia;
•    usługi i instrumenty rynku pracy;
•    dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
•    zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
Zadania realizowane są przez

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 1-go Maja 3
39-400 Tarnobrzeg
parter, pokój nr 1 – obsługa osób niepełnosprawnych
tel. (15) 823 00 30
(15) 823 63 93
(15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
www.puptarnobrzeg.pl
(podjazd do budynku, toaleta dostosowana dla osób na wózkach na parterze)
(I piętro, niedostępne)

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
•    dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
•    dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
•    dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
•    dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnych;
•    dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnych  na podstawie odrębnych przepisów.
Zadania realizowane są przez

Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Kopernika 3
39 – 400 Tarnobrzeg
I piętro, pokój nr 101
tel. 15 823 07 38, 15 822 60 97 w.101
www.mopr.pl

(winda, na parterze toalety dostosowane dla osób na wózkach)


Uwagi ogólne
Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku.
•    Realizacja zadania wymaga podpisania z MOPR umowy o dofinansowanie – dotyczy to dofinansowania sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z potrzebami indywidualnych osób
•    Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi.
•    Szczegółowe informacje dla wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie znajdują się na wstępie każdego pliku określonego wniosku.
Wnioski do pobrania ze strony internetowej:
www.mopr.pl/ w zakładce „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”.