Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

510

Bezpieczeństwo

Powrót

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W TARNOBRZEGU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W TARNOBRZEGU

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U.2019 poz. 125), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7a.
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
  • listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e - mail: straz@um.tarnobrzeg.pl
  • telefonicznie, pod numerem: 158226570
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  • listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e - mail: iod@um.tarnobrzeg.pl
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywaniai zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na podstawie:
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (miejskich),
  • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia,
  • Ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń,
  • Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks postępowania karnego,
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanychw związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

Straż Miejska w Tarnobrzegu

Adres:
ul. Mickiewicza 7a
39-400 Tarnobrzeg
Telefon alarmowy: 986
tel. 15 823 49 98
Pozostałe:
15 822 65 70 wew. 268 Dyżurny
15 822 65 70 wew. 294 Komendant
straz@um.tarnobrzeg.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do soboty w godz. 6.15 - 22.00


Zadania, Prawa i Obowiązki Staraży Miejskiej

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do obowiązków strażnika należy:
1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.


Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach monitoringu wizyjnego Miasta Tarnobrzega

 1. Administratorem danych osobowych utrwalonych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego, jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32; 39-400 Tarnobrzeg. Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora, poprzez adres email: um@um.tarnobrzeg.pl , lub telefonicznie pod numerem: 15 822 65 70.
 2. Za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Tarnobrzega odpowiedzialna jest Straż Miejska znajdująca się w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Tarnobrzega.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona mienia na obszarze monitorowanym, a podstawą prawną przetwarzania danych są zapisy art. 9a oraz 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (Policja, Sądy, Prokuratura), oraz podmioty z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia w zakresie obsługi oraz prowadzenia prac serwisowych systemu monitoringu.
 6. Zarejestrowany obraz zdarzeń, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenie lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do usunięcia danych (tylko w przypadkach określonych w przepisach).
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania za niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Wykaz kamer monitoringu miejskiego znajduje się poniżej.

Informacje dodatkowe:

 1. Osoba fizyczna, zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania karnego, cywilnego lub w sprawach o wykroczenia może zwrócić się z wnioskiem ze wskazaniem interesu prawnego o ich zabezpieczenie.
 2. Wniosek o zabezpieczenie materiału należy kierować do Komendanta Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, na adres ul. A. Mickiewicza 7A ; 39-400 Tarnobrzeg, do Prezydenta Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32; 39-400 Tarnobrzeg w terminie do 20 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 3. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, przybliżony czas zdarzenia jak i powód i cel zabezpieczenia tego materiału.

WYKAZ KAMER

Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego

 1. CAM 01 - Pl. B. Głowackiego
 2. CAM 02 - ul. Szkolna
 3. CAM 03 - Pl. B. Głowackiego
 4. CAM 04 - ul. Mickiewicza/ul. Piłsudskiego
 5. CAM 05 - ul. Wyszyńskiego/ul. Sandomierska
 6. CAM 06 - ul. Sandomierska ( obrotowa)
 7. CAM 07 - ul. Wyszyńskiego/ul. Zwierzyniecka
 8. CAM 08 - ul. Wyszyńskiego/ul. Zwierzyniecka
 9. CAM 09 - ul. Dekutowskiego 15
 10. CAM 10 - ul. Dekutowskiego 15
 11. CAM 11 - ul. Dekutowskiego 9
 12. CAM 12 - ul. Dekutowskiego 9
 13. CAM 13 - ul. Dąbrowskiej
 14. CAM 14 - ul. Orzeszkowej 2
 15. CAM 15 - ul. Kościuszki 30
 16. CAM 16 - ul. Konfederacji Dzikowskiej 13
 17. CAM 17 - ul. Konfederacji Dzikowskiej 13
 18. CAM 18 - ul. Mickiewicza 7
 19. CAM 19 - ul. Piłsudskiego 6
 20. CAM 20 - ul. Piłsudskiego 2
 21. CAM 21 - ul.1 Maja
 22. CAM 22 - ul. Kopernika/ul. Wyspiańskiego
 23. CAM 23 - ul. Kopernika/ul. Wyspiańskiego
 24. CAM 24 - ul. Dąbrowskiej 15
 25. CAM 25 - ul. Sikorskiego/ul. Sienkiewicza
 26. CAM 26 - ul. Sikorskiego/ul. Sienkiewicza
 27. CAM 29 - ul. Mickiewicza 4
 28. CAM 30 - ul. Wyspiańskiego/ul. Mickiewicza
 29. CAM 31 - ul. Wyspiańskiego/ul. Mickiewicza
 30. CAM 32 - ul. Szpitalna/Mickiewicza
 31. CAM 33 – ul. Wisłostrada
 32. CAM 34 – ul. Wisłostrada
 33. CAM 35 - Rondo Małkowskich
 34. CAM 36 - Rondo Małkowskich
 35. CAM 37 - Rondo Zwierzyniecka
 36. CAM 38 - Zwierzyniecka
 37. CAM 39 - ul. Sikorskiego/ Al. Warszawska
 38. CAM 40 - ul. Sikorskiego/ Al. Warszawska
 39. CAM 42 – ul. Warszawska – Zakrzów rondo przy Parku Technologicznym
 40. CAM 43 – ul. Warszawska – Zakrzów przy Parku Technologicznym
 41. CAM 44 - Park Dzikowski
 42. CAM 45 - Park Dzikowski
 43. CAM 46 - ul. Sienkiewicza/ul. Zamkowa
 44. CAM 47 - ul. Sienkiewicza/ul. Zamkowa
 45. CAM 48 - ul.11 Listopada/ul. Kopernika
 46. CAM 49 - ul.11 Listopada/ul. Kopernika
 47. CAM 50 – ul. Olszowa – Sobów
 48. CAM 51 – ul. Olszowa – Sobów
 49. CAM 52 – Plac zabaw - Wielowieś
 50. CAM 53 - ul. Tracza
 51. CAM 54 - Al. Lipowa
 52. CAM 55 - ul. Dąbrowskiej 23
 53. CAM 56 - ul. Krótka
 54. CAM.57 – ul. Mickiewicza 7a
 55. CAM.58 – ul. Mickiewicza 7a
 56. CAM.59 – Zakrzów
 57. CAM.60- Sielec
 58. CAM.61- Sielec Pl.
 59. CAM.62-ul. Przy Zalewie
 60. CAM.63- ul. Przy Zalewie
 61. CAM.64- ul. 12 Października
 62. 62. CAM. 65- ul 12 Października