Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

1,149

Nieodpłatna pomoc prawna w mieście i powiecie

Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 r.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2024 roku"

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/987633/Zarzadzenie-393_2023

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2023 https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/895185/Zarz%C4%85dzenie-435_2022

Określenie lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Tarnobrzega w 2023 roku.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/895184/Zarz%C4%85dzenie-434_2022

Powołanie Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2023 roku"
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/891734/Zarz%C4%85dzenie-414_2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2023 roku”
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/886154/Zarz%C4%85dzenie-391_2022

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2023 roku.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/877091/Zarz%C4%85dzenie-380_2022

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Tarnobrzega w 2022 roku

W 2022 roku na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, według harmonogramu:

1.       Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku internatu byłego Liceum Ogólnokształcącego, 39 -400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30 (parter). Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

Dzień tygodnia 

Godziny

Specjalizacja 

poniedziałek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

wtorek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

środa 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

czwartek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

piątek 

15:30 - 19:30

nieodpłatna pomoc prawna

 
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3. Porady prowadzone są przez organizację pozarządową:  „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia,  z siedzibą w Rzeszowie. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

Dzień tygodnia

Godziny 

Specjalizacja 

poniedziałek 

10.00 - 14.00

nieodpłatna pomoc prawna,  prawo cywilne dot. spadków, w szczególności dziedziczenie

wtorek 

8.00 - 12.00

nieodpłatna pomoc prawna, prawo rodzinne i mediacja

środa 

9.00 - 13.00

pomoc ofiarom przemocy

czwartek

10.00 - 14.00

nieodpłatna pomoc prawna 

piątek 

9.00 - 13.00

poradnictwo obywatelski


Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 15 81 81 573,  czynnym w godzinach pracy Urzędu Miasta: 7:30 – 15:30.  lub na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl
Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 
Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie oświadczeń. 

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie (znajdującej się w punktach) lub przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2)  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3)  przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4)  przeprowadzenie mediacji,
5)  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
6)  nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
7)  nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie pisemnych oświadczeń.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego
w 2022 roku

W 2022 roku na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Bezpłatne porady prawne udzielane są osobiście w Punktach, usytuowanych w czterech lokalach, według poniższego harmonogramu.


I. Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalach w Gorzycach i w Grębowie:

1. Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75,

 • Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.30 – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • Wtorek w godz. 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna
 • Środa w godz. od 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna

2. Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 836 20 75

Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1,

 • Czwartek w godz. 15.00 – 19.00 – Nieodpłatna pomoc prawna
 • Piątek w godz. 8.00 – 12.00 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 27 15

II. Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach w Baranowie Sandomierskim i w Nowej Dębie:

1.Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1,

 • Wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
 • Piątek w godz. od 8.00 do 12.00

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81

2. Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. 105,

 • Poniedziałek w godz. od 11.30 do 15.30
 • Środa w godz. od 11.30 do 15.30
 • Czwartek w godz. od 11.30 do 15.30

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 846 26 71

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Stosowne oświadczenie osoba uprawniona składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przed uzyskaniem pomocy prawnej.

Jednocześnie przypominam, że warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, w celu umówienia dogodnego terminu, w którym może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pod numerem telefonu:

 • Gorzyce - 15 836 20 75;
 • Grębów - 15 811 27 15;
 • Baranów Sandomierski - 15 811 85 81;
 • Nowa Dęba - 15 846 26 71

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie w punkcie lub przekazanie do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu telefonicznie na numer telefonu 15 822 39 22, drogą elektroniczną na adres e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl lub listownie na adres: ul. 1 Maja 4, 39 - 400 Tarnobrzeg.

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach, mają obowiązek stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem COVID-19.

Wszelkich informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji pod numerem telefonu: 15 822 39 22 wew. 220

Pliki do pobrania

NPP- 2022 rok.docx0.02MB